Avkastningen på placeringen av arbetspensionsmedlen beskrivs på följande sidor.

Sammanfattning av avkastningen

I Sammanfattning av avkastningen redogör vi för hur placeringarnas avkastning bildas.

Rekommendationen av Telas rapporteringsgrupp för placering (tidigare arbetsgruppen för avkastningsberäkning) är att enskilda pensionsförsäkrare rapporterar den genomsnittliga nominella avkastningen i procent för 5 år. Den andra rekommendationen är att aktörerna rapporterar den genomsnittliga avkastningen per år under en beräkningsperiod på 10 år eller mer. Denna rekommendation tillämpas också då Tela presenterar den totala avkastningen eller avkastningen per placeringsslag för hela branschen eller per grupp av pensionssammanslutningar.

I bildserien i avsnittet Sammanfattning av avkastning presenterar vi den genomsnittliga procentuella avkastningen för två långa avkastningsperioder, från 1998 till senaste helår samt de senaste fem åren. Utöver dessa presenterar vi den senaste tillgängliga uppgiften om de två följande: halvårsavkastningen för januari–juni eller helårsavkastningen för januari–december.

Utöver den genomsnittliga totalavkastningen presenterar vi avkastningen enligt grupper av pensionssammanslutningar och huvudsakliga placeringsslag:

  • ränteplaceringar,
  • aktier och andelar samt
  • fastighetsplaceringar.

Utöver medlemssammanslutningarnas avkastning åskådliggör vi den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden med hjälp av avkastningsutvecklingen för vissa aktieindex.

Avkastning per placeringsslag

På sidan Avkastning per placeringsslag redogör vi med en ingående indelning enligt placeringsklass för medelavkastningen per grupp av arbetspensionsbolag på lång sikt.

Placeringsklasserna är:

  • ränte-,
  • aktie- och
  • fastighetsplaceringar samt
  • övriga placeringar.

De tidsserier som används är i sin tur ett, tre, fem och tio år.

Tidsserier över avkastningen på placeringarna

Diagrammen på sidan Tidsserier över avkastningen på placeringarna beskriver avkastningen på arbetspensionsplaceringarna på lång sikt. I diagrammen visas den nominella avkastningen på placeringarna från år 1997 för både den privata och den offentliga sektorn. Det tredje diagrammet beskriver den reala avkastningen på arbetspensionsplaceringarna inom den privata sektorn från år 1997.

Beräkning av medelavkastningen

För de metoder för beräkning av medelavkastningen som används i vår statistik redogör vi mer ingående på sidan Beräkning av medelavkastningen.