Aktieindexens viktkoefficienter vid beräkningen av det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen (ALF) för arbetspensionsanstalterna inom den privata sektorn.

I och med de förnyade bestämmelserna som trädde i kraft i början av 2007 infördes vid ansvarsberäkningen för arbetspensionsanstalterna inom den privata sektorn det s.k. aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret.

Förändringen i det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret beräknas kvartalsvis i efterskott på hela pensionsansvaret på basis av den genomsnittliga realiserade avkastningsprocenten för noterade aktier i arbetspensionsplaceringarna inom den privata sektorn under samma kvartal. De aktier som tas med i beräkningen har begränsats till aktier som noteras på börserna i OECD/EES-området, dvs. till de placeringar som pensionsanstalterna i enlighet med 10 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden klassificerar under placeringsgrupp IV.1.

Vikten för en enskild pensionsanstalts aktieplaceringar vid beräkningen av medelavkastningen är högst 15 procent. Pensionsskyddscentralen (PSC) samlar efter varje kvartal in de uppgifter som behövs för beräkningen av de slutliga ansvaren från pensionsanstalterna. De uppgifter som samlas in innehåller utöver avkastningsprocenten uppgifter om det sysselsatta kapitalet.

För att fastställa pensionsanstalternas ansvar i realtid är man tvungen uppskatta ovan beskrivna aktieavkastningsprocent för det pågående och nyss avslutade kvartalet, för vilket insamlingen och behandlingen av de slutliga uppgifterna ännu inte har slutförts.

Enligt Telas delegation för beräkningsgrundsärenden måste för värderingen användas ett vägt aktieindex, vars relativa förändring (procentuella förändring) med tillräcklig noggrannhet beräknar den avkastningsprocent som används vid den slutliga beräkningen av det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret. Telas rapportgrupp för placeringar har rekommenderat ett vägt index för fyra regioner.

De uppgifter som behövs för indexens avvägning insamlas i samband med insamlingen av Telas kvartalsstatistik, varför vikterna uppdateras fyra gånger om året. Rapportgruppen för placeringar följer upp hur väl indexet förutspår den realiserade avkastningen per kvartal.