Registerbeskrivning enligt EU:s databeskyddsförordning

Personuppgiftsansvarig

Arbetspensionsförsäkrarna Tela rf
Salomonsgatan 17 B
00100 Helsingfors

Kontaktperson i registerärenden

Jenni Heino, tfn 040 170 4656, jenni.heino(at)tela.fi

Registrets namn

Intressentgruppsregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Information, betjäning och övrig kontakt med intressentgrupper med nära anknytning till Telas verksamhet samt uppföljning och utveckling av Telas egen verksamhet.

Personuppgifter kan användas för kommunikation, påverkansarbete, information om kurser och evenemang samt utredningar och enkäter.

Grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke, avtal eller Telas berättigade intresse.

Kategorier av personuppgifter

I registret lagras företrädare för följande intressentgrupper:

 • Tjänstemän i tjänst hos staten, kommuner, andra offentliga samfund och institutioner inom Europeiska unionen
 • Riksdagsledamöter, ledamöter av Europaparlamentet och deras assistenter
 • Fack- och arbetsgivarorganisationernas kontaktpersoner
 • Partiernas och partiorganisationernas kontaktpersoner
 • Ungdoms- och pensionärsorganisationernas kontaktpersoner
 • Redaktörer
 • Övriga, såsom företrädare för t.ex. inhemska och utländska universitet, forskningsinstitut, tankeverkstäder samt sammanslutningar och organisationer
 • Anställda hos Telas medlemmar

Registrets datainnehåll

I registret lagras följande uppgifter om intressentgruppernas företrädare och anställda hos Telas medlemmar:

 • Personens namn
 • Den organisation som personen företräder
 • Ställning i organisationen
 • Kontaktinformation: e-postadress, telefonnummer, postadress och eventuella tilläggsuppgifter i anslutning till kontakt

Mottagare av personuppgifter

Tela lämnar inte ut personuppgifter för användning utanför sin egen verksamhet annnat än när lagstiftningen förutsätter utlämnande av uppgifter till myndigheterna. Tela är inte en kommersiell aktör.

Lagringsperiod för personuppgifter eller kriterier för att fastställa lagringsperioden

Uppgifterna raderas omedelbart när Tela inte längre har kontakt med den registrerade eller behov av att spara personuppgifterna eller om den registrerade begär radering av uppgifterna. Registret ses över minst en gång om året.

Den personregisteransvariges berättigade intresse

Skötsel och upprätthållande av intressentgruppsrelationer

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av uppgifter eller begränsning av behandling som rör honom eller henne. Därtill har den registrerade i anslutning till sin personliga särskilda situation rätt att invända mot behandling till den del som behandlingen av uppgifterna grundar sig på ett berättigat intresse. Den registrerade har dessutom rätt till dataportabilitet (om behandlingen sker automatiskt).

Automatiserat beslutsfattande

Tela behandlar inte personuppgifter automatiskt och använder inte automatiserat beslutsfattande.

Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen, om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne bryter mot dataskyddsförordningen.

Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifter samlas in från allmänt tillgängliga källor. Därtill fås personuppgifter på initiativ av arbetskontakter och personerna själva och med deras samtycke.

Skydd av personuppgifter

Registret upprätthålls och skyddas genom olika tekniska och organisatoriska åtgärder. Telas datanät och apparatur är skyddade med tekniska lösningar, såsom brandväggar och lösenord. Vi säkerställer systemens feltolerans och möjligheterna att återställa data.