Våra expertgrupper består utöver representanter för våra medlemsorganisationer vid behov också av representanter för andra expertorganisationer och myndigheter. Varje grupp har en namngiven kontaktperson på Tela.

Gruppen för skatte- och bokföringsärenden

Stöder Telas ställningstaganden i skatte- och bokföringsärenden.

Kontaktperson: specialist Seija Lehtonen, seija.lehtonen(at)tela.fi, tfn 010 680 6726

Gruppen för förskottsinnehållningsärenden

Gruppen behandlar frågor gällande förskottsinnehållning av skatt i anslutning till utbetalningen av pensioner i samarbete med Skatteförvaltningen.

Kontaktperson: utvecklingschef Mikael Kulikoff, mikael.kulikoff(at)tela.fi, tfn 010 680 6715

Gruppen för inkassoärenden

Stöder Telas ställningstaganden i inkassoärenden.

Palkka.fi-expertgruppen

Ansvarar för Telas ställningstaganden i palkka.fi-ärenden och koordinerar palkka.fi-tjänstens avgöranden i sakfrågor inom arbetspensionssektorn.

Kontaktperson: utvecklingschef Mikael Kulikoff, mikael.kulikoff(at)tela.fi, tfn 010 680 6715

Gruppen för rehabiliteringsärenden

Sköter om kontanterna på praktisk nivå och utvecklingen av gemensam praxis i ärenden i anslutning till arbetspensionsrehabilitering.

Kontaktperson: chef för samhällsrelationer Elina Laavi, elina.laavi(at)tela.fi, tfn 010 680 6711

Gruppen för invaliditetsärenden

Ansvarar för de praktiska kontakterna och utvecklingen av gemensam praxis i ärenden i anslutning till arbetspensionslösningar.

Kontaktperson: dchef för samhällsrelationer Elina Laavi, elina.laavi(at)tela.fi, tfn 010 680 6711

Gruppen för rapportering av placeringar

Gruppens uppgift är att utveckla arbetspensionsanstalternas externa rapportering av avkastningar och avkastning per risk med harmoniserade klassificeringar och beräkningsmetoder. Gruppen stöder arbetet av Analysenhet.

Kontaktperson:analytiker Kimmo Koivurinne, kimmo.koivurinne(at)tela.fi, tfn 010 680 6740

Villkorssektionen

Gruppens uppgift är att för arbetspensionsförsäkringsbolagen förbereda ändringar av försäkringsvillkoren för försäkringsavtal i enlighet med lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om pension för företagare (FöPL) att överlåtas till social- och hälsovårdsministeriet (SHM) för fastställande av försäkringsvillkoren. Till villkorssektionens uppgifter hör vidare att fungera som expert inom arbetspensionssystemet när det gäller tolkningen av ArPL- och FöPL-försäkringsvillkor.

Kontaktperson: ledande jurist Outi Aalto, outi.aalto(at)tela.fi, tfn 010 680 6702

Läs också