I arbetspensionssystemet i Finland intjänas pension på nästan allt förvärvsarbete. För den enskilda arbetstagaren innebär en längre arbetskarriär därför bättre arbetspension. En lång arbetskarriär är hörnstenen i ett tillräckligt pensionsskydd. Detsamma gäller företagare, eftersom också företagarverksamhet ger rätt till arbetspension.

Längre arbetskarriär kompenserar inverkan av livslängdskoefficienten

För att finansieringen av arbetspensionssystemet ska klara av den ständigt ökande livslängden, tillämpas i vårt pensionssystem en livslängdskoefficient. Den minskar månadspensionerna i takt med att livslängden ökar, men å andra sidan betalas också pensionerna i och med den ökade livslängden ut längre än tidigare. Livslängdskoefficienten inverkade på pensionerna första gången år 2010 och den gäller alla år 1948 eller senare födda.

Finländarnas prognostiserade livslängd förlängs alltid med ett par år på tio år. Nu förutspås det att hälften av de flickor som föds i år kommer att bli 100 år gamla. Befolkningsprognoserna är förenade med osäkerhet, men hittills har ökningen av livslängden nästan alltid underskattats.

Eftersom livslängdskoefficienten minskar de framtida arbetspensionerna, behövs längre arbetskarriärer för att komplettera pensionsskyddets nivå. Om en del av den ökade livslängden används till arbete, hålls arbetspensionerna på en tillräcklig nivå trots livslängdskoefficientens inverkan. Detta främjas av att vårt system har en flexibel pensionsålder, 63–68 år. För arbete efter fyllda 63 år intjänas dessutom mer i pension än för arbete före det.

Mer information om livslängdskoefficienten och dess inverkan finns på webbplatsen Arbetspension.fi.

Sysselsättning är en förutsättning för ett fungerande arbetspensionssystem

Den bästa garantin för en tillräcklig arbetspension är en lång arbetskarriär. Arbetspensionssystemet säkerställer att arbetspension intjänas för allt arbete. Detta förutsätter emellertid att det finns tillräckligt med arbetsplatser i Finland och att arbetstagarnas kompetens och arbetsförmåga bibehålls så bra som möjligt genom hela arbetskarriären. Sålunda är ett fungerande arbetspensionssystem beroende av arbete. För pensionssystemet är det därför viktigt att det föds ny tillväxt och nya arbetsplatser i Finland.

Bland annat följande omständigheter är av betydelse för en förlängning av arbetskarriärerna:

  • De unga får snabbt en studieplats och det finns arbete för de nyutexaminerade.
  • Äldre sysselsätts bättre än i dagens läge.
  • Kompetensen utvecklas genom hela arbetskarriären.
  • Sysselsättningen förbättras.
  • Invalidpensionerna minskar och de börjar senare.
  • Vems arbetsförmåga är 100 procent? Mer möjligheter till deltidsarbete.
  • På arbetsplatserna fästs uppmärksamhet vid de anställdas arbetshälsa och ork i arbetet.
  • Arbetspensionssystemet uppmuntrar att fortsätta arbeta.

Arbetspensionssystemets möjligheter att inverka på dessa är begränsade. Därför måste man utnyttja de metoder som finns för att förlänga arbetskarriärerna bland alla samhällsaktörer och på alla nivåer. Det är fråga om ett nationellt projekt för att trygga välmågan i framtiden.

På sidan Arbetspensionsskydd redogörs mer ingående för intjänandet av arbetspension.