Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/1999).

1. Registeransvarig
Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf
Salomonsgatan 17 B
00100 Helsingfors

2. Registerärenden
Kontaktperson i ärenden som gäller registret är Aija Laurila, tfn 010 680 6743, viestinta(at)tela.fi.
Vår kommunikation svarar på frågor och respons gällande registret inom tre vardagar. Respons kan skickas till adressen viestinta(at)tela.fi.

3. Registrets namn
Adressregistret för Telas nyhetsbrev

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Ändamålet med behandlingen av uppgifterna är att betjäna skötseln av informationsförhållandet mellan nyhetsbrevsprenumeranten och Tela samt att behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen i syften som hänför sig till nyhetsbrevet. Ändamålet är vidare att rikta Telas informationsmaterial till prenumeranterna på basis av adressuppgifterna med hjälp av Telas nyhetsbrev. Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående och de används inte för kommersiella marknadsföringsändamål.

5. Registrets datainnehåll
Registret kan innehålla följande grupperade kunduppgifter: namn, e-postadress, organisation och titel.

6. Registrets regelmässiga informationskällor
Registeruppgifterna samlas från Telas adressuppgifter, allmänt tillgängliga internetkällor och de prenumerationer som kommit via blanketten för beställning av nyhetsbrevet.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter samt översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Den registeransvariga lämnar inte ut personuppgifter i adressregistret till utomstående, förutom om myndighetsåtgärd i Finland förutsätter det.

8. Utplåning av uppgifter
Uppgifter kan utplånas ur registret på uppmaning av nyhetsbrevets prenumerant eller på grund av att prenumerationen upphört. Som kontaktperson fungerar kommunikationsplanerare Aija Laurila, aija.laurila(at)tela.fi. Begäran om utplåning av uppgifter ska skickas till adressen viestinta(at)tela.fi.

9. Principerna för skydd av registret
Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Telas datanät och apparatur, som används för registret, är skyddade med brandmur och övriga behövliga tekniska åtgärder. Manuellt material finns inte.