Personuppgiftsansvarig

Arbetspensionsförsäkrarna Tela rf
Salomonsgatan 17 B
00100 Helsingfors

Kontaktpersoner i registerärenden:

Aija Laurila (nyhetsbrev), tfn 010 680 6743, aija.laurila(at)tela.fi och

Leena Vuorenmaa (pensionsinfobrev), tfn 010 680 6757, leena.vuorenmaa(at)tela.fi

Registrets namn

Nyhetsbrevens prenumerantregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av uppgifterna är att betjäna skötseln av informationsförhållandet mellan nyhetsbrevsprenumeranten och Tela samt att behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen för ändamål som hänför sig till nyhetsbreven. Ändamålet är vidare att med hjälp av Telas nyhetsbrev rikta Telas informationsmaterial till prenumeranterna på basis av adressuppgifterna. Personuppgifter används inte för kommersiella ändamål.

Grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på nyhetsbrevsprenumeranternas samtycke eller Telas berättigade intresse.

Kategorier av personuppgifter

 • Tjänstemän i tjänst hos staten, kommuner, andra offentliga samfund och institutioner inom Europeiska unionen
 • Riksdagsledamöter, ledamöter av Europaparlamentet och deras assistenter
 • Fack- och arbetsgivarorganisationernas kontaktpersoner
 • Partiernas och partiorganisationernas kontaktpersoner
 • Ungdoms- och pensionärsorganisationernas kontaktpersoner
 • Redaktörer
 • Övriga, såsom företrädare för t.ex. inhemska och utländska universitet, forskningsinstitut, tankeverkstäder samt sammanslutningar och organisationer
 • Anställda hos Telas medlemmar

Registrets datainnehåll

I Telas register lagras följande personuppgifter:

 • Personens namn
 • E-postadress
 • Den organisation som personen företräder
 • Titel

Mottagare av personuppgifter

Tela lämnar ut uppgifter till Koodiviidakko som fungerar som personuppgiftsbiträde och som ansvarar för det tekniska utskicket av breven.

Lagringsperiod för personuppgifter eller kriterier för att fastställa lagringsperioden

Uppgifterna raderas från registret på begäran av nyhetsbrevets prenumerant eller på grund av att prenumerationen upphört. Begäran om radering av uppgifter ska skickas till adressen viestinta(at)tela.fi.

Den personregister­ansvariges berättigade intresse

Skötsel och upprätthållande av informationsförhållanden

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av uppgifter eller begränsning av behandling som rör honom eller henne. Den registrerade har också rätt att invända mot behandling till den del som behandlingen baserar sig på ett berättigat intresse. Den registrerade har dessutom rätt till dataportabilitet, om behandlingen sker automatiskt.

Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter behandlas inte automatiskt och automatiserat beslutsfattande används inte.

Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen, om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne bryter mot dataskyddsförordningen.

Regelmässiga uppgiftskällor

Personen lämnar uppgifterna själv på eget initiativ till Tela.

Skydd av personuppgifter

Registret upprätthålls och skyddas genom olika tekniska och organisatoriska åtgärder. Telas datanät och apparatur är skyddade med tekniska lösningar, såsom brandväggar och lösenord. Vi säkerställer systemens feltolerans och möjligheterna att återställa data. Tela har en säkerhetskopia av sändlistorna. Föregående månads säkerhetskopia utplånas i samband med att en ny kopia hämtas.