Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik har uppdaterats

28.09.2016

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. solvenskapitalet i förhållande till ansvarsskulden, var 26,0 procent vid utgången av juni 2016. Vid föregående analys i mars 2016 var solvensnivån 26,3 procent. Solvensen försämrades således med 0,3 procentenheter under årets andra kvartal.

Arbetspensionsbolagens genomsnittliga solvensnivå var 25,6 procent, medan motsvarande siffra för pensionsstiftelserna och -kassorna var 35,1 procent.

Dessa uppgifter framgår av Finansinspektionens rapport om försäkringssektorns solvens för det andra kvartalet. Till arbetspensionsförsäkrarna räknas i Finansinspektionens rapporter arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsbolagen, pensionskassorna och pensionsstiftelserna.

Vi har också uppdaterat solvensstatistiken på vår webbplats i enlighet med de senaste uppgifterna.

Solvensregleringen gäller endast arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsförsäkringsbolagen, pensionskassorna och -stiftelserna. Solvensen beskriver arbetspensionsförsäkrarens risktäckningskapacitet, vilken mäts med de tillgångar som överstiger ansvarsskulden: om placeringstillgångarna överstiger ansvarsskulden med tillräcklig marginal, är arbetspensionsförsäkraren solvent.