Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av år 2016

29.03.2017

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. solvenskapitalet i förhållande till ansvarsskulden, var 28,6 procent vid utgången av år 2016.

Vid föregående analys i september 2016 var solvensnivån 28,2 procent. Solvensen stärktes således med 0,4 procentenheter under årets sista kvartal.

Arbetspensionsbolagens genomsnittliga solvensnivå var 28,0 procent, medan motsvarande siffra för pensionsstiftelserna och -kassorna var 40,0 procent.

Dessa uppgifter framgår av Finansinspektionens rapport om försäkringssektorns solvens för det sista kvartalet. Till arbetspensionsförsäkrarna räknas i Finansinspektionens rapporter arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsbolagen, pensionskassorna och pensionsstiftelserna.

Vi har också uppdaterat solvensstatistiken på vår webbplats i enlighet med de senaste uppgifterna: Ansvars- och solvensstatistik.

Solvensregleringen gäller endast arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsförsäkringsbolagen, pensionskassorna och -stiftelserna. Solvensen beskriver arbetspensionsförsäkrarens risktäckningskapacitet, vilken mäts med de tillgångar som överstiger ansvarsskulden: om placeringstillgångarna överstiger ansvarsskulden med tillräcklig marginal, är arbetspensionsförsäkraren solvent.

Mer information:

Finansinspektionens pressmeddelande 228.3.2017: Tillsynsobjektens ekonomiska situation och risker 31.12.2016