Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av år 2019

01.04.2020

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 128,3 procent vid utgången av år 2019. Vid föregående analys i september var solvensnivån 127,5 procent. Solvensen stärktes således med 0,8 procentenheter under årets sista kvartal.

Arbetspensionsbolagens genomsnittliga solvensnivå var 127,7 procent, medan motsvarande siffra för pensionsstiftelserna och -kassorna var 141,2 procent.

Dessa uppgifter framgår av Finansinspektionens rapport om försäkringssektorns solvens för det sista kvartalet. Till arbetspensionsförsäkrarna räknas i Finansinspektionens rapporter arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsbolagen, pensionskassorna och pensionsstiftelserna.

Vi har också uppdaterat solvensstatistiken på vår webbplats i enlighet med de senaste uppgifterna: Ansvars- och solvensstatistik.

Solvensregleringen gäller endast arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsförsäkringsbolagen, pensionskassorna och -stiftelserna. Solvensen beskriver arbetspensionsförsäkrarens risktäckningskapacitet, vilken mäts med de tillgångar som överstiger ansvarsskulden: om placeringstillgångarna överstiger ansvarsskulden med tillräcklig marginal, är arbetspensionsförsäkraren solvent.