Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av juni 2019

24.09.2019

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 127,1 procent vid utgången av juni 2019. Vid föregående analys i mars var solvensnivån 126,6 procent. Solvensen stärktes således med 0,5 procentenheter under årets andra kvartal.

Arbetspensionsbolagens genomsnittliga solvensnivå var 126,6 procent, medan motsvarande siffra för pensionsstiftelserna och -kassorna var 140,3 procent.

Dessa uppgifter framgår av Finansinspektionens rapport om försäkringssektorns solvens för det andra kvartalet. Till arbetspensionsförsäkrarna räknas i Finansinspektionens rapporter arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsbolagen, pensionskassorna och pensionsstiftelserna.

Vi har också uppdaterat solvensstatistiken på vår webbplats i enlighet med de senaste uppgifterna: Ansvars- och solvensstatistik.

Solvensregleringen gäller endast arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsförsäkringsbolagen, pensionskassorna och -stiftelserna. Solvensen beskriver arbetspensionsförsäkrarens risktäckningskapacitet, vilken mäts med de tillgångar som överstiger ansvarsskulden: om placeringstillgångarna överstiger ansvarsskulden med tillräcklig marginal, är arbetspensionsförsäkraren solvent.