Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av juni 2021

16.09.2021

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens.

Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 133,8 procent vid utgången av juni 2021. Vid föregående analys i mars var solvensnivån 131,9 procent. Solvensen stärktes således med 1,9 procentenheter under årets andra kvartal.

Arbetspensionsbolagens genomsnittliga solvensnivå var 133,3 procent, medan motsvarande siffra för pensionsstiftelserna och -kassorna var 151,2 procent.

Dessa uppgifter framgår av Finansinspektionens rapport om försäkringssektorns solvens för det andra kvartalet. Till arbetspensionsförsäkrarna räknas i Finansinspektionens rapporter arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsbolagen, pensionskassorna och pensionsstiftelserna.

Vi har också uppdaterat solvensstatistiken på vår webbplats i enlighet med de senaste uppgifterna: Ansvars- och solvensstatistik.

Solvensregleringen gäller endast arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsförsäkringsbolagen, pensionskassorna och -stiftelserna. Solvensen beskriver arbetspensionsförsäkrarens risktäckningskapacitet, vilken mäts med de tillgångar som överstiger ansvarsskulden: om placeringstillgångarna överstiger ansvarsskulden med tillräcklig marginal, är arbetspensionsförsäkraren solvent.