Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av mars 2017

09.08.2017

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 129,7 procent vid utgången av mars 2017. Vid föregående analys i slutet av år 2016 var solvensnivån 128,6 procent. Solvensen stärktes således med 1,1 procentenheter under årets första kvartal.

Arbetspensionsbolagens genomsnittliga solvensnivå var 129,1 procent, medan motsvarande siffra för pensionsstiftelserna och -kassorna var 141,8 procent.

Dessa uppgifter framgår av Finansinspektionens rapport om försäkringssektorns solvens för det första kvartalet. Till arbetspensionsförsäkrarna räknas i Finansinspektionens rapporter arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsbolagen, pensionskassorna och pensionsstiftelserna.

Vi har också uppdaterat solvensstatistiken på vår webbplats i enlighet med de senaste uppgifterna: Ansvars- och solvensstatistik.

Bestämmelserna om beräkningen av solvensgränsen och spridningen av placeringarna förnyades i början av år 2017. Vid beräkningen av solvensgränsen beaktar man i fortsättningen mer ingående och mer omfattande alla väsentliga risker inom placeringsverksamheten samt försäkringsriskerna.

Solvensregleringen gäller endast arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsförsäkringsbolagen, pensionskassorna och -stiftelserna. Solvensen beskriver arbetspensionsförsäkrarens risktäckningskapacitet, vilken mäts med de tillgångar som överstiger ansvarsskulden: om placeringstillgångarna överstiger ansvarsskulden med tillräcklig marginal, är arbetspensionsförsäkraren solvent.