Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av mars 2019

06.06.2019

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 126,6 procent vid utgången av mars 2019. Vid föregående analys i slutet av år 2018 var solvensnivån 125,0 procent. Solvensen stärktes således med 1,6 procentenheter under årets första kvartal.

Arbetspensionsbolagens genomsnittliga solvensnivå var 126,1 procent, medan motsvarande siffra för pensionsstiftelserna och -kassorna var 139,8 procent.

Dessa uppgifter framgår av Finansinspektionens rapport om försäkringssektorns solvens för det första kvartalet. Till arbetspensionsförsäkrarna räknas i Finansinspektionens rapporter arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsbolagen, pensionskassorna och pensionsstiftelserna.

Vi har också uppdaterat solvensstatistiken på vår webbplats i enlighet med de senaste uppgifterna: Ansvars- och solvensstatistik.

Solvensregleringen gäller endast arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsförsäkringsbolagen, pensionskassorna och -stiftelserna. Solvensen beskriver arbetspensionsförsäkrarens risktäckningskapacitet, vilken mäts med de tillgångar som överstiger ansvarsskulden: om placeringstillgångarna överstiger ansvarsskulden med tillräcklig marginal, är arbetspensionsförsäkraren solvent.

Mer information:

Finansinspektionens pressmeddelande 6.6.2019: Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 31.3.2019: Finanssektorn i Finland var fortfarande kapitalstark