Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av september 2016

02.12.2016

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. solvenskapitalet i förhållande till ansvarsskulden, var 28,2 procent vid utgången av september 2016. Vid föregående analys i juni 2016 var solvensnivån 26,0 procent. Solvensen stärktes således med 2,2 procentenheter under årets tredje kvartal.

Arbetspensionsbolagens genomsnittliga solvensnivå var 27,7 procent, medan motsvarande siffra för pensionsstiftelserna och -kassorna var 37,2 procent.

Dessa uppgifter framgår av Finansinspektionens rapport om försäkringssektorns solvens för det tredje kvartalet. Till arbetspensionsförsäkrarna räknas i Finansinspektionens rapporter arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsbolagen, pensionskassorna och pensionsstiftelserna.

Vi har också uppdaterat solvensstatistiken på vår webbplats, Ansvars- och solvensstatistik, i enlighet med de senaste uppgifterna.

Solvensregleringen gäller endast arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn. Solvensen beskriver arbetspensionsförsäkrarens risktäckningskapacitet, vilken mäts med de tillgångar som överstiger ansvarsskulden: om placeringstillgångarna överstiger ansvarsskulden med tillräcklig marginal, är arbetspensionsförsäkraren solvent.