Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av september 2017

14.12.2017

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 130,7 procent vid utgången av september 2017. Vid föregående analys i juni var solvensnivån 130,4 procent. Solvensen stärktes således med 0,3 procentenheter under årets tredje kvartal.

Arbetspensionsbolagens genomsnittliga solvensnivå var 130,1 procent, medan motsvarande siffra för pensionsstiftelserna och -kassorna var 141,2 procent.

Dessa uppgifter framgår av Finansinspektionens rapport om försäkringssektorns solvens för det tredje kvartalet. Till arbetspensionsförsäkrarna räknas i Finansinspektionens rapporter arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsbolagen, pensionskassorna och pensionsstiftelserna.

Vi har också uppdaterat solvensstatistiken på vår webbplats i enlighet med de senaste uppgifterna: Ansvars- och solvensstatistik.

Solvensregleringen gäller endast arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsförsäkringsbolagen, pensionskassorna och -stiftelserna. Solvensen beskriver arbetspensionsförsäkrarens risktäckningskapacitet, vilken mäts med de tillgångar som överstiger ansvarsskulden: om placeringstillgångarna överstiger ansvarsskulden med tillräcklig marginal, är arbetspensionsförsäkraren solvent.