Arbetspensionsförsäkrarnas solvensstatistik vid utgången av september 2019

05.12.2019

Finansinspektionen har publicerat de senaste uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens. Arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna dividerat med ansvarsskulden, var 127,5 procent vid utgången av september 2019. Vid föregående analys i juni var solvensnivån 127,1 procent. Solvensen stärktes således med 0,1 procentenheter under årets tredje kvartal.

Arbetspensionsbolagens genomsnittliga solvensnivå var 127,0 procent, medan motsvarande siffra för pensionsstiftelserna och -kassorna var 140,2 procent.

Dessa uppgifter framgår av Finansinspektionens rapport om försäkringssektorns solvens för det tredje kvartalet. Till arbetspensionsförsäkrarna räknas i Finansinspektionens rapporter arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsbolagen, pensionskassorna och pensionsstiftelserna.

Vi har också uppdaterat solvensstatistiken på vår webbplats i enlighet med de senaste uppgifterna: Ansvars- och solvensstatistik.

Solvensregleringen gäller endast arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsförsäkringsbolagen, pensionskassorna och -stiftelserna. Solvensen beskriver arbetspensionsförsäkrarens risktäckningskapacitet, vilken mäts med de tillgångar som överstiger ansvarsskulden: om placeringstillgångarna överstiger ansvarsskulden med tillräcklig marginal, är arbetspensionsförsäkraren solvent.