Enkät: Starkt stöd av finländarna för det nuvarande pensionssystemet

13.07.2017

Majoriteten av finländarna instämmer med principerna för pensionsskyddet, dvs. att det är inkomstrelaterat, att det inte får ändras samt att finansieringen grundar sig på solidaritet mellan generationer. Enligt en färsk enkät understöds dessa principer av tre av fyra finländare antingen starkt eller i någon mån. De flesta, 66 procent, stöder också trepartsförfarande vid beslutsfattandet. Principerna har varit en del av det finska arbetspensionssystemet sedan det uppstod på 1960-talet.

I enkäten fick finländarna framföra sin åsikt om arbetspensionerna genom påståendepar. Svarandena valde och motiverade sin ståndpunkt mellan två ytterligheter, varav den ena var Finlands nuvarande pensionsmodell och den andra ett motsatt alternativ.

– Resultatet var ovanligt klart vid vartenda påståendepar, säger Hannu Horttana som är kundrelationschef för IROResearch Oy som genomförde enkäten.

– Pensionssystemet tycks vara djupt inrotat i finländarnas rättsuppfattning. I motiveringarna betonas pensionsmodellens långa historia och dess roll som en av de grundläggande faktorerna i välfärdssamhället, berättar Horttana.

Borde var och en själv ansvara för utkomsten under pensionen?

I det finländska arbetspensionssystemet finansieras de löpande arbetspensionerna alltid huvudsakligen med obligatoriska pensionsavgifter som arbetstagarna betalar. Denna solidariska modell stöds av 75 procent av finländarna.

– I dagens samhälle accentueras individualism och individuella val. Trots det tycks merparten av finländarna förespråka solidaritet mellan generationer i alla fall i fråga om pensioner, säger Arbetspensionsförsäkrarna Telas verkställande direktör Suvi-Anne Siimes.

Endast 13 procent av finländarna är starkt eller delvis av den åsikten att individen själv borde bära mer ansvar för utkomsten under pensionen. Då skulle man själv spara för ålderdom och arbetslöshet. Av svarandena i ledande ställning var 23 procent av denna åsikt.

Enligt de svaranden som är för den nuvarande solidariska pensionsmodellen kan det vara svårt att själv spara till pensionen eftersom ingen på förhand kan veta hur lång pensionstiden kommer att bli. Pension betalas å sin sida hela livet ut. Svarandena poängterade också att alla inte har möjlighet att förbereda sig genom att spara, och även sjukdomar eller arbetslöshet kan bli ett problem.

Bara en av tio vill sänka pensionerna

De som är för individuellt ansvar är bland annat oroade över finansieringen av de kommande pensionerna och de kostnader som den åldrande befolkningen för med sig.

Trots det är endast 10 procent starkt eller i någon mån av den åsikt att de intjänade pensionerna borde kunna sänkas om man i samhället behöver pengar till andra ändamål eller om finansieringen av de kommande pensionerna är hotad.

– Oron för pensionärernas utkomst kommer fram i motiveringarna. Situationen för vanliga pensionärer anses vara svår eftersom de sannolikt inte längre har möjlighet att förbättra sin ekonomiska situation, säger Siimes.

Av alla finländare anser 76 procent att pensionerna inte får sänkas. Den arbetande befolkningen är starkast av den åsikten att den intjänade arbetspensionen i likhet med den nuvarande modellen ska vara tryggad enligt grundlagen, alltså att den inte ska kunna sänkas.

Frågan om huruvida arbetspensionen ska vara inkomstrelaterad splittrar svarandena lite mer. Ändå stöder 73 procent den nuvarande modellen enligt vilken arbetspensionens storlek bestäms utgående från inkomsterna under yrkeskarriären. De anser att den är rättvis och uppmuntrar till arbetsamhet. Av svarandena förespråkar 15 procent starkt eller delvis lika stor pension åt alla. De anser att personer med stora inkomster inte behöver ett gemensamt system på samma sätt som låginkomsttagarna.

Olika infallsvinklar för beslutsfattande efterlyses

Den finländska arbetspensionsmodellen har långa traditioner av att arbetsmarknadsorganisationerna som företräder arbetsgivarna och arbetstagarna deltar i besluten om pensioner. I sista hand fattas besluten om innehållet i och finansieringen av arbetspensionsskyddet av riksdagen. Av finländarna är 66 procent för det nuvarande sättet. Svarandena motiverar det med att de beslut som gäller pensionerna kräver mer omfattande syn och kännedom än bara riksdagens.

En total ändring av arbetspensionerna får väldigt lite stöd

Finländarna är nöjda med den nuvarande arbetspensionsmodellen.

– Enligt resultaten vill bara 9–15 procent av finländarna göra väsentliga ändringar i den finländska arbetspensionsmodellen, säger Siimes.

Dessa svaranden motsätter sig den nuvarande modellen starkt eller i någon mån i alla påståenden. De anser att man borde öka individens ansvar för sin utkomst under pensionen, att lika pension åt alla är ett bättre alternativ än inkomstrelaterad pension och att arbetspensionerna borde kunna sänkas. Dessutom anser de att enbart riksdagen ska ha rätt att besluta om arbetspensionsskyddets innehåll och finansiering.

Enkäten genomfördes på uppdrag av arbetspensionsförsäkrarna Elo, Etera, Ilmarinen, Keva och Varma, branschens intresseorganisation Arbetspensionsförsäkrarna Tela och FPA. Enkäten genomfördes av IROResearch Oy som en webbenkät i maj 2017 och den besvarades av 1 000 finländare över 18 år. Felmarginalen är 3,2 procentenheter.

För ytterligare information:

Suvi-Anne Siimes, vd för Arbetspensionsförsäkrarna Tela, tfn 0400 414 303

Hannu Horttana, kundrelationschef för IROResearch Oy, tfn +358 50 3255680 (anträffbar utomlands)

**

Resultaten av enkäten offentliggörs i samband med arbetspensionsbranschens gemensamma diskussion i SuomiAreena i Björneborg. En öppen diskussion om arbetspensionssystemet ordnas torsdagen den 13 juli kl. 15.15—16.30 i köpcentret Puuvilla i Björneborg. Diskussionen sänds direkt i MTV:s Katsomo där den också finns tillgänglig senare: https://www.katsomo.fi/#!/jakso/33001006/suomiareena/786921/133-ottaisitko-anopin-teille-asumaan.


Resultaten i ett nötskal

  • Stödet för det nuvarande pensionssystemet är starkast bland personer som fyllt 65.
  • 18–24-åringarna svarade ”vet ej” oftare än andra åldersgrupper.
  • Personer med lägre utbildning och inkomst svarade mest ”vet ej” och de stödde den nuvarande arbetspensionsmodellen mindre än genomsnittet.
  • 75 procent av finländarna anser starkt eller i någon mån att ansvaret för pensionerna ska vara solidariskt.
  • 73 procent av finländarna anser starkt eller i någon mån att arbetspensionens storlek ska bestämmas utgående från inkomsterna under yrkeskarriären. Arbetspensionen tillväxer på samma villkor av allt arbete, dvs. också av deltids- och visstidsarbete.
  • Männen är oftare än kvinnorna för inkomstrelaterad arbetspension (38 % av männen och 26 % av kvinnorna är starkt av den åsikten); och omvänt: någon typ av jämn pension understöds oftare av kvinnor än män.
  • Inkomstrelaterad pension stöds i genomsnitt mindre av personer med låg inkomstnivå.
  • 76 procent av finländarna anser starkt eller i någon mån att den intjänade arbetspensionen ska vara tryggad enligt grundlagen, alltså att den inte ska kunna sänkas.
  • 66 procent stöder trepartsförfarande vid beslutsfattande i fråga om pensionsärenden.