Solvensreglerna förnyades

17.01.2017

Bestämmelserna om beräkningen av solvensgränsen och spridningen av placeringarna förnyades i början av år 2017. Vid beräkningen av solvensgränsen beaktar man i fortsättningen mer ingående och mer omfattande alla väsentliga risker inom placeringsverksamheten samt försäkringsriskerna.

Syftet är att arbetspensionsförsäkrarnas riskhanteringsförmåga också ska klara av eventuella framtida kriser och att man vid placeringen av pensionsmedlen bättre än tidigare kan reagera på förändringarna på finansmarknaden och i världsekonomin. Syftet är i synnerhet att garantera pensionstagarnas ekonomiska trygghet också i fortsättningen.

Dessutom den pensionsreform som trädde i kraft i början av år 2017 inledde också vissa förändringar när det gäller fonderingen av pensionerna och arbetspensionsförsäkrarnas ansvarsberäkning.

Våra hemsidor har nu uppdaterats att motsvara den gällande lagstiftningen: