Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av år 2016 har publicerats

24.03.2017

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sju största arbetspensionsförsäkrarna för år 2016 har sammanställts. Denna grupp med de sju största aktörerna består av fem arbetspensionsbolag och två pensionsförsäkrare inom den offentliga sektorn.

På samma sida finns durationerna för de största arbetspensionsförsäkrarnas masskuldebrevslån. Med duration avses för ränteriskens del den modifierade durationen, som beskriver masskuldebrevsplaceringarnas känslighet för förändringar i räntenivån.

Uppgifterna om placeringsfördelningen och avkastningen för arbetspensionsförsäkrarna samt duration finns samlade på sidan Delårsuppgifter per arbetspensionsförsäkrare samt duration. Mer ingående uppgifter finns på respektive arbetspensionsförsäkrares egna webbsidor.