Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av år 2019 har publicerats

02.03.2020

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sex största arbetspensionsförsäkrarna för det sista kvartalet år 2019 har sammanställts. Denna grupp med de sex största aktörerna består av fyra arbetspensionsbolag och två pensionsförsäkrare inom den offentliga sektorn.

På samma sida finns durationerna för de största arbetspensionsförsäkrarnas masskuldebrevslån och öppen valutaposition. Med duration avses för ränteriskens del den modifierade durationen, som beskriver masskuldebrevsplaceringarnas känslighet för förändringar i räntenivån. Den öppna valutapositionen beskriver de potentiella riskerna i arbetspensionsförsäkrarnas placeringsportföljer, särskilt valutarisken.

Uppgifterna om placeringsfördelningen och avkastningen för arbetspensionsförsäkrarna samt duration och öppen valutaposition finns samlade på sidan Delårsuppgifter per arbetspensionsförsäkrare samt duration. Mer ingående uppgifter finns på respektive arbetspensionsförsäkrares egna webbsidor.