Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av mars 2017 har publicerats

22.05.2017

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sju största arbetspensionsförsäkrarna för det första kvartalet år 2017 har sammanställts.

Denna grupp med de sju största aktörerna består av fem arbetspensionsbolag och två pensionsförsäkrare inom den offentliga sektorn. De sammanlagda placeringstillgångarna hos dessa pensionsförsäkrare uppgick till 182,9 miljarder euro i slutet av mars.

På samma sida finns durationerna för de största arbetspensionsförsäkrarnas masskuldebrevslån. Med duration avses för ränteriskens del den modifierade durationen, som beskriver masskuldebrevsplaceringarnas känslighet för förändringar i räntenivån.

Uppgifterna om placeringsfördelningen och avkastningen för arbetspensionsförsäkrarna samt duration finns samlade på sidan Delårsuppgifter per arbetspensionsförsäkrare samt duration. Mer ingående uppgifter finns på respektive arbetspensionsförsäkrares egna webbsidor.