Uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas placeringsfördelning och avkastning i slutet av mars 2020 har publicerats

07.05.2020

Uppgifterna om fördelningen av placeringarna och avkastningen för de sex största arbetspensionsförsäkrarna för det första kvartalet år 2020 har sammanställts. Denna grupp med de sex största aktörerna består av fyra arbetspensionsbolag och två pensionsförsäkrare inom den offentliga sektorn. De sammanlagda placeringstillgångarna hos dessa pensionsförsäkrare uppgick till 184 miljarder euro i slutet av mars.

På samma sida finns durationerna för de största arbetspensionsförsäkrarnas masskuldebrevslån och öppen valutaposition. Med duration avses för ränteriskens del den modifierade durationen, som beskriver masskuldebrevsplaceringarnas känslighet för förändringar i räntenivån. Den öppna valutapositionen beskriver de potentiella riskerna i arbetspensionsförsäkrarnas placeringsportföljer, särskilt valutarisken.

Uppgifterna om placeringsfördelningen och avkastningen för arbetspensionsförsäkrarna samt duration och öppen valutaposition finns samlade på sidan Delårsuppgifter per arbetspensionsförsäkrare samt duration. Mer ingående uppgifter finns på respektive arbetspensionsförsäkrares egna webbsidor.