Arbetspensionssystemet i Finland är till sin förvaltning decentraliserat. Det innebär att det sköts av flera olika arbetspensionsförsäkrare.

Inom den privata sektorn sköts arbetspensionsförsäkringen av privaträttsliga arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor. Arbetsgivaren bestämmer själv i vilken pensionsanstalt de anställdas pensionsskydd ordnas.

Sjömän och lantbruksföretagare har egna pensionsanstalter. För de anställda inom den offentliga sektorn, dvs. staten, kommunerna och kyrkan, ordnas pensionsskyddet centraliserat i Keva.

Arbetspensionsförsäkrarnas uppgift är att sköta den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen som hör till den sociala tryggheten.

På denna sida redogörs för särdragen hos varje typ av arbetspensionsförsäkrare. På sidan Arbetspensionsförsäkrarnas förvaltning finns en mer ingående beskrivning av förvaltningen hos respektive arbetspensionsförsäkrare.

Pensionskassor

Pensionskassorna sköter arbetspensionsskyddet för anställda hos en arbetsgivare, en koncern eller flera arbetsgivare som hör till samma bransch. En pensionskassa kan också sköta pensionsskyddet för företagare. Pensionskassan får inte bedriva någon annan försäkringsverksamhet.

För att bilda en pensionskassa förutsätts inget egentligt myndighetstillstånd. För kassans stadgar och ändringar i dem söks emellertid fastställelse hos Finansinspektionen, och kassan ska också anmälas till försäkringskassaregistret inom utsatt tid. Som ett villkor för fastställelse av stadgarna eller ändringar i dem kan Finansinspektionen uppställa att kassan skaffar ett tillräckligt grundkapital eller en tillräcklig grundfond.

Det finns sex pensionskassor som sköter lagstadgat arbetspensionsskydd (situationen i början av 2019). En av pesionskassorna har försatts i konkurs.

Pensionsstiftelser

Pensionsstiftelserna sköter arbetspensionsskyddet för anställda hos en eller flera arbetsgivare eller en koncern. En pensionsstiftelse får inte bedriva någon annan försäkringsverksamhet utöver pensionsförsäkring.

För en pensionsstiftelse krävs inget egentligt verksamhetstillstånd. Ansökan om fastställelse av pensionsstiftelsens stadgar och ändringar i dem ska emellertid göras hos Finansinspektionen. Dessutom ska stiftelsen inom utsatt tid anmälas till pensionsstiftelseregistret.

Det finns 13 pensionsstiftelser som sköter lagstadgat arbetspensionsskydd (situationen i början av 2019).

Pensionsförsäkringsbolag

Arbetspensionsförsäkringsbolagen sköter arbetspensionsskyddet för anställda inom den privata sektorn och för företagare. Arbetspensionsförsäkringsbolagen får inte bedriva någon annan försäkringsverksamhet.

För att kunna inleda sin verksamhet ska arbetspensionsförsäkringsbolaget ha en koncession som beviljas av statsrådet. Vid ansökan om koncession eller utvidgning av den ska social- och hälsovårdsministeriet också begära ett utlåtande av Finansinspektionen. Koncessionen gäller i Finland.

Utöver koncession förutsätter bildandet av ett arbetspensionsförsäkringsbolag att de krav som stadgas i lagen uppfylls. Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska ha minst fem miljoner euro i grundkapital.

Arbetspensionsförsäkringsbolaget kan till bolagsformen var antingen ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ett försäkringsaktiebolag. Ett ömsesidigt försäkringsbolag ägs av försäkringstagarna, dvs. arbetsgivarna och de försäkrade. Också eventuella ägare av garantiandelar kan vara delägare i ett ömsesidigt försäkringsbolag. Ett arbetspensionsförsäkringsbolag i form av ett försäkringsaktiebolag ägs av aktieägarna.

Från början av 2019 är arbetspensionsförsäkringsbolagen sammanlagt fyra till antalet. Av dem är tre ömsesidiga försäkringsbolag och ett försäkringsaktiebolag.

Keva

Keva sköter arbetspensionsskyddet för de anställda inom kommunsektorn, staten och evangelisk-lutherska kyrkan. Dessutom verkställer Keva personalpensionerna för de anställda hos Folkpensionsanstalten. När det gäller finansieringen av pensionerna varierar emellertid Kevas roll.

För de anställda inom kommunsektorn sköter Keva både arbetspensionsskyddet och dess finansiering. Keva tar hand om pensionsskyddet för de anställda hos sina medlemssamfund. Kevas medlemmar är samtliga städer, kommuner och samkommuner i Finland samt största delen av de kommunala föreningarna och aktiebolagen.

Pensionstjänsterna för statens personkunder överfördes till Keva från början av år 2011. Finansieringen av pensionerna till statens anställda sköts emellertid av Statens pensionsfond och staten.

Kyrkans pensionsfond ansvarar för pensionsskyddet för den evangelisk-lutherska kyrkans anställda, men Keva ansvarar för verkställigheten av pensionerna till de anställda. Kyrkans pensionsfond ansvarar för finansieringen av pensionerna och för placeringen av pensionsmedlen.

Kevas verksamhet baserar sig på pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) och lagen om Keva.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt LPA tar hand om den lagstadgade socialförsäkringen för lantbruksföretagare, fiskare, renskötare och stipendiater.

Utöver arbetspensionsskyddet verkställer LPA

  • olycksfallsförsäkringssystemet,
  • grupplivförsäkringssystemet och
  • LPA-sjukdagpenningssystemet för lantbruksföretagare och stipendiater samt
  • systemet med avträdelsestöd för lantbruksföretagare.

LPA sköter också avbytarservicesystemet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare samt ansvarar för rådgivning och information i arbetarskyddsfrågor för lantbruksföretagare.

Om LPA och dess uppgifter stadgas i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Sjömanspensionskassan

Sjömanspensionskassan tar hand om arbetspensionsskyddet för sjömän. Sjömanspensionskassan ansvarar för arbetspensionsskyddet enligt lagen om sjömanspensioner för sjöfarare på finländska handelsfartyg i utrikesfart och på isbrytare.

Sjömanspensionskassans verksamhet och förvaltning regleras i lagen om sjömanspensioner.

Övriga pensionsförsäkrare

Utöver ovan nämnda arbetspensionsförsäkrare har anställda inom Ålands landskapsregering, ortodoxa kyrkan samt Finlands Bank sina egna arbetspensionsförsäkrare.

Finansavdelningens pensionsbyrå vid Ålands landskapsregering sköter huvudsakligen arbetspensionerna för anställda vid landskapsregeringen.

För verkställigheten av arbetspensionsskyddet för anställda vid ortodoxa kyrkan ansvarar ortodoxa kyrkans centralfond.

Pensionsärenden som gäller anställda vid Finlands Bank sköts av Innova Personalfonds- och Pensionstjänster Ab.