Arbetspensionssystemet i Finland är till sin förvaltning decentraliserat. Det innebär att det sköts av flera olika arbetspensionsförsäkrare.

Inom den privata sektorn sköts arbetspensionsförsäkringen av privaträttsliga arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor. Arbetsgivaren bestämmer själv i vilken pensionsanstalt de anställdas pensionsskydd ordnas.

Sjömän och lantbruksföretagare har egna pensionsanstalter. För de anställda inom den offentliga sektorn, dvs. staten, kommunerna och kyrkan, ordnas pensionsskyddet centraliserat i Keva.

Arbetspensionsförsäkrarnas uppgift är att sköta den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen som hör till den sociala tryggheten. Verksamheten hos dem regleras i nationell lag. Eftersom verksamhetsformerna avviker från varandra, finns det också skillnader i den lagstiftning som reglerar verksamheten. Pensionsförmånerna fastställs emellertid alltid på grundval av arbetspensionslagarna, oavsett i vilken arbetspensionsanstalt personen är försäkrad.

På denna sida redogörs för särdragen hos varje typ av arbetspensionsförsäkrare. På sidan Arbetspensionsförsäkrarnas förvaltning finns en mer ingående beskrivning av förvaltningen hos respektive arbetspensionsförsäkrare.

Pensionskassor

Pensionskassorna sköter arbetspensionsskyddet för anställda hos en arbetsgivare, en koncern eller flera arbetsgivare som hör till samma bransch. En pensionskassa kan också sköta pensionsskyddet för företagare. Pensionskassan får inte bedriva någon annan försäkringsverksamhet.

Pensionskassorna kan emellertid också ordna frivilligt tilläggspensionsskydd utöver det lagstadgade pensionsskyddet. Det tilläggspensionsskydd som ordnats i en pensionskassa bekostas av arbetsgivaren ensam eller arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans.

Grundandet av en pensionskassa förutsätter minst 300 försäkrade., men inget egentligt myndighetstillstånd. För kassans stadgar och ändringar i dem söks emellertid fastställelse hos Finansinspektionen, och kassan ska också anmälas till försäkringskassaregistret inom utsatt tid. Som ett villkor för fastställelse av stadgarna eller ändringar i dem kan Finansinspektionen uppställa att kassan skaffar ett tillräckligt grundkapital eller en tillräcklig grundfond.

En ny pensionskassa kan också bildas av ett försäkringsbestånd som överlåtits från ett arbetspensionsbolag.

Det finns fem pensionskassor som sköter lagstadgat arbetspensionsskydd (situationen i slutet av 2020).

Pensionsstiftelser

Pensionsstiftelserna sköter arbetspensionsskyddet för anställda hos en eller flera arbetsgivare eller en koncern. En pensionsstiftelse får inte bedriva någon annan försäkringsverksamhet utöver pensionsförsäkring.

Pensionsstiftelserna kan emellertid också ordna frivilligt tilläggspensionsskydd utöver det lagstadgade pensionsskyddet. Det tilläggspensionsskydd som ordnats i en pensionsstiftelse bekostas av arbetsgivaren ensam.

Grundandet av en pensionsstiftelse förutsätter minst 300 försäkrade, men inget egentligt verksamhetstillstånd. Ansökan om fastställelse av pensionsstiftelsens stadgar och ändringar i dem ska emellertid göras hos Finansinspektionen. Dessutom ska stiftelsen inom utsatt tid anmälas till pensionsstiftelseregistret.

En ny pensionsstiftelse kan också bildas av ett försäkringsbestånd som överlåtits från ett arbetspensionsbolag.

Det finns 10 pensionsstiftelser som sköter lagstadgat arbetspensionsskydd (situationen i slutet av 2020).

Pensionsförsäkringsbolag

Arbetspensionsförsäkringsbolagen sköter arbetspensionsskyddet för anställda inom den privata sektorn och för företagare. Arbetspensionsförsäkringsbolagen får inte bedriva någon annan försäkringsverksamhet. Arbetspensionsförsäkringsbolagets medel och placeringstillgångar ska därför hållas åtskilda från de tillgångar och den egendom som tillhör ett eventuellt annat bolag inom samma koncern.

För att kunna inleda sin verksamhet ska arbetspensionsförsäkringsbolaget ha en koncession som beviljas av statsrådet. Vid ansökan om koncession eller utvidgning av den ska social- och hälsovårdsministeriet också begära ett utlåtande av Finansinspektionen. Koncessionen gäller i Finland.

Utöver koncession förutsätter bildandet av ett arbetspensionsförsäkringsbolag att de krav som stadgas i lagen uppfylls. Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska ha minst fem miljoner euro i grundkapital. Arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsordning och ändringar i bolagsordningen ska fastställas av Finansinspektionen.

Arbetspensionsförsäkringsbolaget kan till bolagsformen var antingen ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ett försäkringsaktiebolag. Ett ömsesidigt försäkringsbolag ägs av försäkringstagarna, dvs. arbetsgivarna och de försäkrade. Också eventuella ägare av garantiandelar kan vara delägare i ett ömsesidigt försäkringsbolag. Ett arbetspensionsförsäkringsbolag i form av ett försäkringsaktiebolag ägs av aktieägarna.

Det finns totalt fyra arbetspensionsförsäkringsbolagen: Elo, Ilmarinen, Varma och Veritas. Av dem Veritas är ett försäkringsaktiebolag och de andra tre är ömsesidiga försäkringsbolag.

Arbetspensionsförsäkringsbolagsverksamheten är också öppen för konkurrens utifrån landets gränser. Eftersom EU bygger på fri rörlighet av varor och tjänster, försäkringsföretagen har rätt att bedriva verksamhet inom hela EU-området. Således kan utländska aktörer etablera sig i Finland och bilda ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller förvärva ett bolag som redan är verksamt i landet.

Utländska bolag omfattas av samma bransch- och koncessionsbegränsningar som arbetspensionsförsäkringsbolag som bildats av finländare. Dessutom bör det noteras, att alla bolag som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkringsrörelse i Finland också ska ha sitt huvudkontor i Finland. Även tillsynen handhas av de finländska myndigheterna. Tills vidare har ingen utländsk aktör emellertid varit intresserad av att bedriva arbetspensionsförsäkringsverksamhet i Finland.

Keva

Keva sköter arbetspensionsskyddet för de anställda inom kommunsektorn, staten och evangelisk-lutherska kyrkan. Dessutom verkställer Keva personalpensionerna för de anställda hos Folkpensionsanstalten och hos Finlands Bank. När det gäller finansieringen av pensionerna varierar emellertid Kevas roll.

För de anställda inom kommunsektorn sköter Keva både arbetspensionsskyddet och dess finansiering. Keva tar hand om pensionsskyddet för de anställda hos sina medlemssamfund. Kevas medlemmar är samtliga städer, kommuner och samkommuner i Finland samt största delen av de kommunala föreningarna och aktiebolagen.

Keva förvaltar också statens pensionstjänst för personkunder. Finansieringen av pensionerna till statens anställda sköts emellertid av Statens pensionsfond och staten.

Kyrkans pensionsfond ansvarar för pensionsskyddet för den evangelisk-lutherska kyrkans anställda, men Keva ansvarar för verkställigheten av pensionerna till de anställda. Kyrkans pensionsfond ansvarar för finansieringen av pensionerna och för placeringen av pensionsmedlen. På samma sätt ansvarar Finlands Bank för att finansiera pensioner som betalas till Finlands Banks personal.

Kevas verksamhet baserar sig på pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) och lagen om Keva.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt LPA tar hand om den lagstadgade socialförsäkringen för lantbruksföretagare, fiskare, renskötare och stipendiater.

Utöver arbetspensionsskyddet verkställer LPA

  • olycksfallsförsäkringssystemet,
  • grupplivförsäkringssystemet och
  • LPA-sjukdagpenningssystemet för lantbruksföretagare och stipendiater samt
  • systemet med avträdelsestöd för lantbruksföretagare.

LPA sköter också avbytarservicesystemet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare samt ansvarar för rådgivning och information i arbetarskyddsfrågor för lantbruksföretagare.

Om LPA och dess uppgifter stadgas i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Sjömanspensionskassan

Sjömanspensionskassan tar hand om arbetspensionsskyddet för sjömän. Sjömanspensionskassan ansvarar för arbetspensionsskyddet enligt lagen om sjömanspensioner för sjöfarare på finländska handelsfartyg i utrikesfart och på isbrytare.

Sjömanspensionskassans verksamhet och förvaltning regleras i lagen om sjömanspensioner.

Övriga pensionsförsäkrare

Utöver ovan nämnda arbetspensionsförsäkrare har anställda inom Ålands landskapsregering samt ortodoxa kyrkan sina egna arbetspensionsförsäkrare.

Finansavdelningens pensionsbyrå vid Ålands landskapsregering sköter huvudsakligen arbetspensionerna för anställda vid landskapsregeringen.

För verkställigheten av arbetspensionsskyddet för anställda vid ortodoxa kyrkan ansvarar ortodoxa kyrkans centralfond.