Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/1999).

1. Registeransvarig
Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf
Salomonsgatan 17 B
00100 Helsingfors

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret
Minna Sirkka, tfn 010 680 6701, minna.sirkka(at)tela.fi

3. Registrets namn
Intressentregister

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Information, betjäning och övrig kontakt med intressenter med nära anknytning till Telas verksamhet samt uppföljning och utveckling av Telas egen verksamhet. Uppgifterna kan användas för kommunikation, påverkansarbete, information om kurser och evenemang samt utredningar och enkäter.

5. Registrets datainnehåll
Registret kan innehålla uppgifter om personens namn, den organisation som personen representerar, ställning i organisationen, tilläggsuppgifter i anslutning till kontakten, e-postadress, telefonnummer och postadress.

6. Regelmässiga informationskällor
Uppgifterna samlas från allmänt tillgängliga offentliga källor. Alternativt kan personen själv eller den organisation som personen representerar meddela uppgifterna.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Tela lämnar inte ut registeruppgifter, förutom om myndighetsåtgärd i Finland förutsätter det.

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Tela översänder inte uppgifter utanför EU eller EES.

9. Principerna för skydd av registret
Alla uppgifter behandlas elektroniskt. Endast anställda på Tela som behöver uppgifterna för skötseln av sina arbetsuppgifter har tillgång till uppgifterna. Uppgifterna är skyddade med användarnamn- och lösenordsteknik samt tekniska brandmurar.