Arbetspensionsförsäkrarna har utarbetat gemensamma rekommendationer både för åtgärder som ska ersättas som arbetspensionsrehabilitering och för ersättning av kostnader som föranletts av deltagande i arbetspensionsrehabilitering. Arbetspensionsförsäkrarna ansvarar för de praktiska åtgärderna avseende arbetspensionsrehabilitering. De svarar också på frågor i anslutning till tillämpningen av rekommendationerna i enskilda fall.

Med arbetspensionsrehabilitering avses den yrkesinriktade rehabilitering som ordnas och bekostas av arbetspensionsförsäkrarna i syfte att förebygga arbetsoförmåga och förbättra möjligheterna att arbeta, då en person på grund av sitt hälsotillstånd inte längre kan fortsätta i sitt tidigare arbete. Arbetspensionsförsäkrarna följer i fråga om ersättningen av åtgärder och kostnader praxis enligt rekommendationerna.

Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för åtgärder som ska ersättas som yrkesinriktad rehabilitering

Rätten till yrkesinriktad rehabilitering fastställs i arbetspensionslagarna. De åtgärder som ska ersättas som yrkesinriktad rehabilitering är arbetsprövning, arbetsträning, studier och näringsstöd, vars innehåll beskrivs mer ingående i denna rekommendation. Dessutom kan arbetspensionsförsäkrarna ge en serviceproducent i uppdrag att upprätta en rehabiliteringsplan.

Arbetspensionsförsäkrarna följer i fråga om åtgärderna praxis enligt denna rekommendation.

Arbetsprövning

Syftet med arbetsprövningen är att stödja återgång till arbetet, sysselsättning i nytt arbete eller utredning av resurser och lämpligt yrkesområde. Folkpensionsanstaltens partiella sjukdagpenning används i allmänhet för att stödja återgång till arbetet efter en kortvarig sjukfrånvaro.

Arbetsprövningen pågår 3–6 månader. Vid utredning av lämpligt yrkesområde är arbetsprövningen kortare (1–3 månader) och genomförs i allmänhet med full arbetstid.

Under arbetsprövningen är det i regel inte möjligt att ta ut semester. Arbetstiden kan vid behov till en början vara 4 timmar om dagen eller 20 timmar i veckan. Om målet är att återgå till heltidsarbete, höjs arbetstiden under arbetsprövningens gång.

Arbetsprövning kan också användas för att stödja återgången till arbetet för en företagare. Med hjälp av arbetsprövning kan man försäkra sig om att arbetsarrangemangen för att fortsätta företagsverksamheten eller starta upp ett nytt företag är lämpliga med tanke på hälsan. Då anlitas ofta en serviceproducent till hjälp vid uppföljningen.

Arbetsprövningen kan genomföras antingen med eller utan lön.

Om kriterierna för arbetspensionsrehabilitering inte uppfylls, kan också arbetsprövning enligt lagen om företagshälsovård vara ett alternativ.

Återgången till arbetet för en person som får rehabiliteringsstöd kan stödjas genom mer långvarig arbetsprövning.

Arbetsträning

Målet med arbetsträningen är övergång till nya arbetsuppgifter eller efter utbildning sysselsättning i nya arbetsuppgifter.

Arbetsträning omfattar arbetspraktik på arbetsplatsen och i allmänhet också utomstående kurser. Ersättning beviljas inte för sådan utbildning och sådana kurser eller arbetsredskap som arbetsgivaren också ersätter för andra anställda.

Arbetsträningen pågår högst 18 månader. Arbetsträning efter studier kan beviljas, om högst 3 månader förfluitit efter avslutade studier. Efter studierna pågår arbetsträningen 1–3 månader. Om arbetsträningen pågår minst ett år, kan den innefatta en semestermånad.

Om det inte är fråga om heltidsstudier, förutsätts vid sidan av utbildningen också en plats för inlärning i arbetet för att rehabiliteringspenning ska betalas ut till fullt belopp. Då beviljas arbetsträning för den tid som utbildningen pågår, såvida inte platsen för inlärning i arbetet ingår i utbildningen.

Arbetsträningen kan genomföras antingen med eller utan lön.

Ersättning för arbetsträning förutsätter att man upprättat en plan och tidtabell för arbetsträningen.

Studier

Syftet med studierna är att skaffa ett med tanke på hälsotillståndet lämpligt yrke, om tidigare utbildning- eller arbetshistoria inte möjliggör fortsatt arbete.

Utbildningens längd bedöms individuellt enligt sökandens situation. I regel ersätts högst 4 års studier. Som arbetspensionsrehabilitering ersätts endast en examen.

I princip ersätts endast studier i Finland.

Om det inte är fråga om heltidsstudier, förutsätter full rehabiliteringsförmån arbetspraktik vid sidan av studierna.

Rehabiliteringspenning utbetalas också under sommarmånaderna. Den studerande kan förvärvsarbeta vid sidan av studierna, om inkomsterna inte överskrider den s.k. inkomstgränsen. Om arbetet pågår hela sommaren, dvs. tre månader, och den studerande dessutom arbetar i övrigt vid sidan av studierna, kan inkomstgränsen överskridas. Den studerande ska då kontakta sin egen pensionsförsäkrare.

Som arbetspensionsrehabilitering ersätts inte utbildningsstigar, studier vid öppen högskola eller öppet universitet eller andra motsvarande studier som inte leder till examen.

Näringsstöd

Näringsstödet är understöd som beviljas för att grunda ett företag, lägga om företagsverksamheten eller sysselsätta sig som yrkesutövare. Näringsstöd beviljas för nödvändiga maskiner, utrustning och arbetsredskap, som möjliggör fortsatt arbete trots hälsomässiga begränsningar.

Förutsättning för beviljande av näringsstöd är att rehabiliteringsklienten kunde få sin utkomst antingen som företagare eller yrkesutövare i ett med tanke på hälsotillståndet lämpligt arbete.

För att beviljas näringsstöd ska rehabiliteringsklienten också ha egen finansiering.

Näringsstödet är ett personligt stöd till rehabiliteringsklienten.

Rehabiliteringsunderstöd

Rehabiliteringsunderstödet är en behovsprövad förmån.

Rätt till rehabiliteringsunderstöd föreligger endast i en sådan situation där den aktiva rehabiliteringen ännu inte har påbörjats och personen inte får lön eller personens utkomst inte har tryggats med andra förmåner, t.ex. sjukdagpenning eller arbetslöshetsdagpenning.

Rehabiliteringsunderstöd beviljas i regel för högst 3 månader.

Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut eller rehabilitering från och med 1.1.2019

Rätten till yrkesinriktad rehabilitering fastställs i arbetspensionslagarna. Enligt denna rekommendation får rehabiliteringsklienten som yrkesinriktad rehabilitering ersättning för kostnader till följd av arbetsprövning, studier och arbetsträning. Dessutom kan rehabiliteringsklienten ersättas för kostnader som uppstår i samband med att serviceproducenten utreder rehabiliteringsbehovet. Kostnader som orsakats av rehabilitering ersätts i enlighet med denna rekommendation och utbetalningen av ersättning är beroende av prövning. I rekommendationen anges på vilken rehabiliteringsverksamhet respektive punkt i anvisningarna tillämpas.

Arbetspensionsförsäkrarna stöder yrkesinriktad rehabilitering med ersättningar som inte nödvändigtvis täcker de verkliga kostnaderna för rehabiliteringen i sin helhet.

Den pensionsanstalt som har hand om rehabiliteringsärendet ska hållas underrättad om rehabiliteringsklientens situation under hela rehabiliteringen. Det är särskilt viktigt att upprätthålla kontakten till pensionsanstalten i det fall då rehabiliteringsplanen inte framskrider som planerat.

Allmänt om ersättningarna

För att få rehabiliteringsförmåner ska den studerande i enlighet med pensionsanstaltens anvisningar för varje studieår lämna in ett närvarointyg och ett studieprestationsutdrag eller något annat tillförlitligt intyg över genomförda studier till pensionsanstalten. Vid arbetsprövning ska undertecknade arbetsprövningsavtal lämnas in till pensionsanstalten.

Till en rehabiliteringsklient som deltar i arbetsprövning eller studerar betalas enligt separat övervägande ersättning för utgifter för eventuella lagstadgade dokument eller åtgärder som arbetet eller studierna kräver (t.ex. hygienpass, brottsregisterutdrag och vaccination mot hepatit).

Rehabiliteringsklienten ska omedelbart meddela pensionsanstalten om studierna eller arbetsprövningen avbryts för en vecka eller en längre oavbruten tid. Om klienten utan orsak inte meddelar om avbrottet, kan anstalten återkräva den ersättning som betalats ut.

Som arbetspensionsrehabilitering ersätts studier i Finland och de kostnader som uppkommer i samband med studierna. Om rehabiliteringsklienten avlägger utomlands sådan arbetspraktik som godkänts av läroanstalten, ersätts kostnaderna för rehabiliteringen på samma sätt som de skulle ha ersatts i Finland. Resekostnader eller dagtraktamenten för resor från Finland till praktikplatsen ersätts däremot inte.

1. Kostnader för studier

Genom normersättningen för studier får rehabiliteringsklienten stöd för kostnader som uppstår för studier som leder till examen. Normersättningen täcker bland annat kostnader för anskaffning av läroböcker och nödvändiga studiehjälpmedel samt annan utrustning som behövs vid studierna. Normersättningen omfattar också kostnader för exkursioner och studieresor som ingår i studieprogrammet.

Rehabiliteringsklienten får inte ersättning för kostnader för att söka till en utbildning, såsom kostnader i anslutning till preparandkurser, inträdesprov, resor till den ort där provet ordnas, böcker för inträdesprov eller t.ex. läkarutlåtanden eller andra utredningar som behövs för en studieplats.

1.1 Normersättning för kostnader som orsakats av studier

Normersättningen ersätter sådana studier vid läroanstalt som pågår minst ett läsår/studieår och som leder till yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller högskoleexamen. Även yrkesstudier som leder till examen ersätts.

Normersättningen är 600 € per år. Ersättningen betalas antingen i en eller två poster i enlighet med pensionsanstaltens anvisningar.

Om studierna pågår kortare tid än ett halvt år men minst två månader, betalar vi ut hälften av normersättningen.

Utbildningsavgift för studierätt kan emellertid ersättas på basis av separat övervägande.

2. Resor mellan bostaden och rehabiliteringsplatsen

I regel ersätts rehabiliteringsklientens resor mellan den stadigvarande bostaden och rehabiliteringsplatsen. De dagliga resorna mellan bostaden och rehabiliteringsplatsen ersätts, om avståndet är minst 10 km.

Rehabiliteringsklienten får ersättning för de dagliga resekostnaderna enligt antalet verkliga studiedagar/arbetsprövningsdagar på basis av en resa tur och retur 0,11 € /km.Arbetsresor som företas under arbetsdagen ersätts inte.

Exempel:

Antalet verkliga studiedagar/arbetsprövningsdagar x tur- och returresa (km) x 0,11 €.

I reseersättning utbetalas högst 600 € per månad.

Ersättningen förutsätter att rehabiliteringsklienten lämnar in en utredning över resans längd. Pensionsanstalten kan kontrollera avstånden via de tjänster för ruttsökning som finns offentligt tillgängliga på webben (t.ex. Fonecta.fi eller Google Maps).

Om en rehabiliteringsklient som genomgår arbetsprövning, arbetspraktik eller läroavtalsutbildning får lön av sin arbetsgivare, ersätts resekostnaderna i allmänhet inte. Resekostnaderna är då normala kostnader som är avdragsgilla i beskattningen.

3. Ersättning för boende på främmande ort

a. Kostnader för boende

Om rehabiliteringsklienten utöver hemorten är tvungen att skaffa en bostad också på rehabiliteringsorten och detta medför extra kostnader, ersätts boendekostnaderna enligt hyresavtalet och hyreskvittona för bostaden på rehabiliteringsorten. Ersättning betalas inte, om läroanstalten har ordnat kostnadsfri bostad för den studerande.

Om rehabiliteringsklienten behöver tillfällig inkvartering på rehabiliteringsorten, betalas i ersättning för logikostnader högst 100 € /dygn samt partiellt dagtraktamente för rehabiliteringsdagarna (19 € år 2019, Skatteförvaltningens beslut).

I ersättning för boende-/logikostnader betalas högst 570 € per månad.

b. Resor mellan hemorten och studieorten

Den som på grund av studier bor på främmande ort får ersättning för högst fyra resor till hemorten per kalendermånad på basis av en resa tur och retur, om avståndet mellan orterna är minst 70 km. Ersättningen utgör 0,11 € /km.

Exempel:

Antalet verkliga hemresor x tur- och returresa (km) x 0,11 €

I ersättning för hemresor betalas högst 300 € per månad.

4. Ersättning för kostnader som föranletts av utredningar som pensionsanstalten begärt

Om pensionsanstalten separat ber den som ansöker om invalidpension eller rehabiliteringsklienten att genomgå undersökning eller någon annan åtgärd eller att besöka rehabiliteringsserviceproducenten, ersätter pensionsanstalten kostnaderna för läkarutlåtande och/eller övriga undersökningar.

Resekostnader ersätts i enlighet med taxan för kollektivtrafik. Om det på grund av dåliga trafikförbindelser eller sjukdom inte är möjligt att utnyttja offentliga kommunikationsmedel ersätts 0,11 € /km år 2019.

Tilläggskostnader som uppkommit under resdagar ersätts med dagtraktamente och logiersättning enligt följande:

  • Om resan har varat över 6 timmar betalas partiellt dagtraktamente, 19 €.
  • Om resan har varat över 10 timmar betalas heldagtraktamente, 42 €.
  • Dagtraktamente betalas endast om åtgärderna medför tilläggskostnader t.ex. kostnader för måltider.
  • I logiersättning utbetalas högst 100 € per resedygn.

Ikraftträdande

Dessa anvisningar tillämpas på kostnader som uppstår efter 1.1.2019.

Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut eller rehabilitering från och med 1.1.2019pdf, 118 kB

Työeläkevakuuttajien suositus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta sekä eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 1.1.2019 alkaenpdf, 131 kB