Vidstående tidsserier beskriver de finländska arbetspensionsförsäkrarnas börsinnehav från år 2004. Diagrammen visar arbetspensionsbranschen som helhet och arbetspensionsbolagen separat. Vi uppdaterar diagrammen en gång om året i mars-april.

Diagrammen kan också laddas ner som vidstående pdf-fil:

Tidsserier över börsinnehavpdf, 467 kB

I slutet av år 2020 ägde arbetspensionssektorn som helhet finska noterade aktier till ett värde av 17,8 miljarder euro. Av dessa innehav var 79,8 procent, dvs. 14,2 miljarder euro i arbetspensionsbolagens ägo. Den resterande andelen på 20,2 procent ägdes av pensionsförsäkrare inom den offentliga sektorn, pensionsstiftelser och -kassor samt s.k. särskilda pensionsanstalter (LPA, SPK). Bolagens och hela branschens utveckling har i stort gått i samma riktning under perioden 2004–2020.

Under perioden 2005–2007 ökade arbetspensionssektorns innehav av inhemska noterade aktier med cirka fem miljarder euro i och med den gynnsamma utvecklingen på marknaden och tilläggsförvärven. Till följd av detta ökade arbetspensionssektorns andel av Helsingforsbörsens marknadsvärde en aning. Finanskrisens inverkan syns vid år 2008, då marknadsvärdet på arbetspensionssektorns inhemska noterade aktieinnehav rasade rejält i takt med de sjunkande börskurserna. Helsingforsbörsens marknadsvärde minskade emellertid ännu mer, varpå arbetspensionssektorns andel av Helsingforsbörsens marknadsvärde fortsatte att öka.

Helsingforsbörsens marknadsvärde har inte återgått till nivån före finanskrisen till skillnad från marknadsvärdet på arbetspensionssektorns inhemska noterade aktier, som för närvarande (i slutet av 2019) ligger på alla tiders högsta nivå. Utvecklingen bottnar såväl i den gynnsamma marknadsutvecklingen som i de tilläggsköp som gjorts under tidigare år. Visserligen har arbetspensionsbolagens innehav i förhållande till börsens totala marknadsvärde sjunkit.

Arbetspensionssektorns andel av Helsingforsbörsens marknadsvärde ökade som mest åren efter finanskrisen ända fram till år 2011. År 2012 vände denna utveckling, då inställningen till aktierisken i Finland förändrades och arbetspensionsförsäkrarna avyttrade inhemska noterade aktier mer än de förvärvade nya. Samtidigt återhämtade sig börsens marknadsvärde efter det svaga året 2011. Åren 2013–2016 fortsatte utvecklingen i samma spår som under 2012, dvs. avyttringarna har varje år varit större än förvärven. År 2017 blev ett undantag då förvärven översteg avyttringarna och år 2018 låg förvärven i stort sett på samma nivå som avyttringar. I fjol översteg avyttringar förvärv.

Arbetspensionssektorns omsättning av inhemska noterade aktier, summan av förvärv och avyttringar i euro, ökade under perioden 2004–2007. Finanskrisen satte stopp också för denna trend. Efter år 2009 började omsättningen åter öka för att i början av 2010-talet återgå till nivån före finanskrisen.

Omsättningen på Helsingforsbörsen har emellertid inte återgått till nivån före finanskrisen, utan ligger på en betydligt lägre nivå. Åren 2009–2012 var den genomsnittliga omsättningen något under hälften av den genomsnittliga omsättningen åren 2004–2008. I och med denna utveckling har arbetspensionssektorns andel av omsättningen på Helsingforsbörsen ökat efter finanskrisen.

Ökningen var som störst år 2012, då omsättningen på Helsingforsbörsen minskade ytterligare, med drygt en fjärdedel jämfört med den stabila omsättningen åren 2009–2011. År 2013 minskade arbetspensionssektorns omsättning av inhemska noterade aktier till under hälften jämfört med situationen 2012. Då börsens omsättning höll sig nästan på samma nivå som år 2012, sjönk arbetspensionssektorns andel av omsättningen kraftigt.

Arbetspensionssektorns omsättning på börsen har minskat trendartat efter år 2012 ända fram till 2016. Trenden har dock vänt och arbetspensionssektorns omsättning på börsen ökar igen sedan 2017. Denna utveckling baserar sig på en effektivare riskspridning i tillgångarna. Dessutom har pensionstillgångarna ökat vidare, vilket gör att man är tvungen att gå utanför hemlandets gränser för att hitta lämpliga placeringsobjekt.