Kysymyksiä ja vastauksia Telan uudistumisesta

Kysymyksiin vastaa toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes

 1. Työeläkevakuuttajat Telan organisaatio uudistui 1.3.2012 ja uusi strategia hyväksyttiin hallituksessa 31.5. Miksi nämä muutokset on tehty?
 2. Miksi organisaatio uudistettiin jo ennen kuin uusi strategia oli voimassa?
 3. Telassa käynnistettiin yt-neuvottelut 20.12.2011. Mikä oli yt-neuvottelujen peruste?
 4. Oliko yt-neuvotteluiden tarkoituksena vähentää työntekijöitä tai pienentää toimintamenoja?
 5. Kuinka monen henkilön työsuhde Telassa on yt-neuvotteluiden jälkeen päättynyt?
 6. Ovatko työsuhteen päättymiset koskeneet erityisesti ikääntyneitä työntekijöitä?
 7. Miten Tela omassa organisaatiossaan kannustaa ikääntyneitä jatkamaan työelämässä ja pidentämään työuria?

1. Työeläkevakuuttajat Telan organisaatio uudistui 1.3.2012 ja uusi strategia hyväksyttiin hallituksessa 31.5. Miksi nämä muutokset on tehty?

Strategian tehtävänä on määrittää se suunta, johon kuljetaan. Strategiaa muutetaan silloin, kun organisaation toiminta ei enää vastaa toimintaympäristön vaatimuksia. Tällöin organisaation suuntaa muutetaan, jotta se toimisi parhaalla mahdollisella tavalla muuttuneessa maailmassa. Asia oli näin myös meillä. Hallituksemme päätti uudesta perustehtävästämme ja strategiatyön käynnistämisestä loppusyksystä 2011.

Uusi perustehtävämme on vahvistaa suomalaista työeläkejärjestelmää ja vaikuttaa jäsentemme eli työeläkevakuuttajien toimintaympäristöön. Teemme tätä työtä edunvalvonnan, sitä tukevan viestinnän ja yhteiskunnallisen koulutuksen avulla.

Perustehtävämme muutos tarkoittaa käytännössä esimerkiksi

 • aikaisempaa asiantuntevampien lausuntojen ja muiden kannanottojen laatimista,
 • aikaisempaa aktiivisemman asiantuntijatyön lisäystä
 • työeläkejärjestelmää koskevien uutisten taustoittamista
 • oman viestintämme laajentamista ja monipuolistamista
 • yhä enemmän myös EU:n tapahtumien seuraamista ja niihin vaikuttamista sekä
 • toimintamme kohderyhmien muuttamista.

Aiemmin palvelimme myös kansalaisia. Nyt työmme kohteita ovat nykyiset ja tulevat päättäjät sekä media.

Uusi perustehtävämme edellytti meiltä myös oman työmme järjestämistä uudelleen. Siksi henkilöstömme työtehtäviä ja organisaatiomme rakennetta muutettiin. Uudet työtehtävät ja uusi organisaatio astuivat voimaan 1.3.2012.

Toimintamme keskiössä on työeläkejärjestelmän vahvistaminen. Vahvistamista tarvitaan siksi, että työeläkejärjestelmään kohdistuu jatkuvasti muutospaineita. Muutospaineet syntyvät muun muassa

 • väestön ikääntymisestä,
 • talouden ja työelämän murroksista sekä
 • kansainvälisen sääntelyn lisääntymisestä.

Strategian suunnassa pysyminen vaatii meiltä siksi vahvaa ja koko ajan syvenevää asiantuntemusta. Olemme hankkineet sitä uudistamalla organisaatiotamme ja työntekijöidemme toimenkuvia sekä hankkimalla joukkoomme uusia osaajia.

Toimintamme rahoitetaan jäsentemme jäsenmaksuiksi kanavoituvilla työeläkevaroilla, siis viime kädessä jokaisen työnantajan, työntekijän ja yrittäjän maksamilla työeläkemaksuilla. Meille on siksi ensiarvoisen tärkeää, että toimintamme on tuloksekasta, kustannustehokasta ja mahdollisimman avointa.

2.Miksi organisaatio uudistettiin jo ennen kuin uusi strategia oli voimassa?

Organisaatiouudistuksen pohjana oli juuri loppusyksystä 2011 hyväksytty Telan uusi perustehtävä. Se vaati meiltä aiempaa suurempaa asiantuntemusta ja uudenlaisia toimintatapoja sekä monesta vanhasta asiasta luopumista.

Henkilöstömme toimenkuvat ja organisaatio muutettiin 1.3.2012 lukien. Organisaatiouudistus antoi vahvat lähtökohdat perustehtävää tukevalle strategiatyölle, koska koko henkilöstö pystyi sen jälkeen keskittymään strategiatyöhön nimenomaan uusien tehtäviensä pohjalta.

3. Telassa käynnistettiin yt-neuvottelut 20.12.2011. Mikä oli yt-neuvottelujen peruste?

Yhteistoimintamenettelymme perusteena oli toiminnan ja työtehtävien uudelleenjärjesteleminen. Uudelleenjärjestelyn taustalla oli Telan hallituksen määrittelemä Telan perustehtävän muutos. Muutoksen tavoitteena oli vahvistaa Telan asiantuntijuutta sekä toiminnan tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta. YT-neuvottelut käytiin siis perustehtävämme muutokseen liittyvistä henkilöstövaikutuksista.

4. Oliko yt-neuvotteluiden tarkoituksena vähentää työntekijöitä tai pienentää toimintamenoja?

Yt-neuvotteluiden tavoitteena ei ollut henkilöstön vähentäminen. Tavoitteenamme oli taata jokaiselle työntekijällemme mielekäs ja työnantajan perustehtävän kannalta tarpeellinen työ myös uudessa organisaatiossa. Työpaikan säilymisen edellytyksenä oli kuitenkin se, että kukin työntekijä hyväksyisi organisaatiomuutoksen yhteydessä tarjotun uuden tehtävän.

Tarjosimme uusia tehtäviä tarjolla olevan uuden työn ehdoilla. Yt-neuvottelut käytiin siksi ns. irtisanomisten varaisina työehtojen muutosta koskevina neuvotteluina. Tämä tarkoitti sitä, että mikäli työntekijä halusi kieltäytyä hänelle tarjottavasta työtehtävästä, eikä työntekijälle ollut tarjota myöskään muuta työtä, työnantajalla oli mahdollisuus työsuhteen päättämiseen.

Organisaatiomuutoksessa kaikkien työntekijöiden toimenkuvat ja tarjolla olevat työtehtävät arvioitiin uudelleen. Uudistimme samalla myös Telan palkkarakenteen. Muutos vaikutti eniten Telan silloisen eläketiedotuksen tehtäviin ja toimintaan, koska Telan uusi perustehtävä ei enää edellyttänyt eläketiedotuksen kaltaista suoraan yksittäisiin kansalaisiin kohdistuvaa valistustoimintaa. Aikaisempi eläketiedotuksen työ keskittyi eri puolilla maata pidettyihin eläkeasioita koskeviin koulutustilaisuuksiin. Eläketiedotuksessa työskenteli 10 henkeä Telan koko 23 henkilön organisaatiosta.

Yhteistoimintamenettelyn tavoitteena ei siis ollut vähentää työntekijöitä tai pienentää kuluja. Toimintakulumme ovat edelleen osapuilleen samalla tasolla kuin pari vuotta sitten.

5.Kuinka monen henkilön työsuhde Telassa on yt-neuvotteluiden jälkeen päättynyt?

Yksi henkilö kieltäytyi uuden, tarjotun työn vastaanottamisesta. Se johti kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen irtisanomiseen. Lisäksi yksi työsuhde päättyi myöhemmin henkilön omasta pyynnöstä. Tämän lisäksi yksi henkilö irtisanottiin organisaatiouudistukseen liittymättömistä syistä.

6. Ovatko työsuhteen päättymiset koskeneet erityisesti ikääntyneitä työntekijöitä?

Poissiirtymiset ovat olleet yksilöllisiä tapauksia, eikä työntekijän ikä ole ollut niissä merkityksellinen tekijä. Taustalla on ollut ennen kaikkea Telan perustehtävän ja sitä myötä toiminnan uudelleenorganisointi sekä tähän perustuvat uudistetut toimenkuvat. Kuten sanoin, tavoitteenamme oli tarjota uutta työtä kaikille Telan palveluksessa yt-neuvottelujen käynnistymisen hetkellä olleille henkilöille. Yksi henkilö ei kuitenkaan halunnut ottaa vastaan uutta työtä. Se ei tietenkään ollut ilouutinen meille, mutta päätös asiasta oli työntekijän oma. Muutenkin on niin, että työntekijää ei voi pakottaa jatkamaan töissä, jos hän ei itse sitä halua.

7.Miten Tela omassa organisaatiossaan kannustaa ikääntyneitä jatkamaan työelämässä ja pidentämään työuria?

Pitkä työura ja työssä jaksaminen ikääntyneenäkin edellyttää yhteistyötä työnantajalta ja työntekijältä. Tarjoamme esimerkiksi työnantajan maksamaa koulutusta kaikenikäisille työntekijöillemme ja tuemme työntekijöittemme ammattitaidon ja osaamisen kehittymistä heidän työuransa loppuun saakka. Olemme suhtautuneet varsin myönteisesti myös varttuneempien työntekijöittemme työaikoja koskeviin toiveisiin ja osa-aikaeläkkeisiin. Työntekijä voi itse vaikuttaa oman työuransa pituuteen huolehtimalla omalta osaltaan työkyvystään ja –halustaan mahdollisimman hyvin myös työelämän muutostilanteissa.

Telan uuteen strategiaan voi tutustua tarkemmin sivulla
http://www.tela.fi/tietoa_telasta/telan_strategia

Telan toimintaan uudistumista edeltäneenä vuonna 2011 voi tutustua tarkemmin sivulla http://www.tela.fi/tietoa_telasta/toiminta_vuonna_2011

Telan uudistumisesta kertoo tiedote http://www.tela.fi/medialle/tiedotteet/1/0/tyoelakevakuuttajat_tela_ry_uudistaa_toimintaansa.