Tela: Työeläkevarojen määrä nousi 6,2 miljardia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

02.06.2017

Suomalaisten työeläkevaroja oli 194,7 miljardia euroa vuoden ensimmäisen neljänneksen päättyessä. Vuosi on rahoitusmarkkinoihin liittyvistä epävarmuuksista huolimatta lähtenyt sijoittajan näkökulmasta vahvasti käyntiin. Ensimmäisellä neljänneksellä työeläkevarojen määrä nousi 6,2 miljardilla. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

– Keväällä rahoitusmarkkinoilla on näkynyt melko suurta optimismia, ja tämä näkyi myös työeläkevakuuttajien sijoitustuotoissa, toteaa Telan analyytikko Peter Halonen.

Eläkevarat ovat nyt kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. Sijoitusten reaalituotto ensimmäisellä neljänneksellä oli 2,8 prosenttia.

– Talouskasvuodotukset ovat nousseet globaalisti, kun eri mantereilla on saatu positiivisia lukuja reaalitaloudesta. Talousluvut ovat olleet päällisin puolin ilahduttavan myönteisiä esimerkiksi talouskasvun, työllisyyden, yritysten tulosten ja inflaation suhteen, Halonen listaa.

Myönteisestä vireestä kertovat myös eri taloustoimijoiden luottamusindikaattorit. Optimismi näkyi etenkin osakemarkkinoiden suotuisana kehityksenä.

– Toisaalta alkuvuotta leimasivat poliittiset riskit eri puolilla Atlanttia. Pelkona tälle vuodelle on myös merkittävien keskuspankkien rahapolitiikan mahdolliset kiristämistoimet, Halonen kertoo.

Osakesijoitusten osuus kasvaa edelleen

Parhaimmat tuotot saatiin jälleen osakemarkkinoilta. Viime vuonna osakkeiden ja osaketyyppisten sijoitusten osuus nousi ensimmäistä kertaa yli 50 prosentin ja oli maaliskuun lopussa 99,4 miljardia (51 %). Varoista oli 79,2 miljardia (40,7 %) korkosijoituksissa ja kiinteistösijoituksissa noin 16,2 miljardia (8,3 %).

Työllisyyden kasvu tärkeintä eläkkeiden rahoittamiselle

Eläkevaroja rahastoidaan ja sijoitetaan, koska osa eläkkeisiin tarvittavasta rahoituksesta katetaan näillä varoilla. Yksityisalojen palkansaajien eläkkeistä sijoitusvaroilla ja niiden tuotoilla katetaan nyt lähes neljännes vuotuisesta eläkemenosta. Pääosa eläkkeistä rahoitetaan kuitenkin työssäkäyvien maksamilla eläkemaksuilla.

– Suomen työllisyyden kehitys ja talouskasvu ovat aivan olennaista eläkkeiden rahoituksen kestävyyden kannalta. Ne määräävät sen, kuinka paljon eläkemaksuista saadaan varoja maksussa oleviin eläkkeisiin, Halonen toteaa.

Tuorein Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin ennustelaskelma on tehty oletuksilla, joiden mukaan työllisyysaste ja talouskasvu paranevat hitaasti. Nykyinen työllisyysaste, 69,2 prosenttia, ja sen kehitys ovat linjassa laskelman oletusten kanssa.

– Mikäli talous ja työllisyys kohenevat oletuksia nopeammin, se tukee eläkkeiden rahoitusta ja pienentää eläkemaksun korotuspainetta 2020-luvulla. Palkansaajille tämä tarkoittaa enemmän käteen jäävää rahaa ja työnantajille pienempiä työvoimakustannuksia, Halonen sanoo.

Epävarmoihin aikoihin rahoitusmarkkinoilla on varauduttu

Sijoittamista säätelee yksityisalojen työeläkevakuuttajilla vakavaraisuussääntely. Se velvoittaa eläkevakuuttajat kerryttämään puskuria markkinaheilahtelujen varalle ja säätelee sijoittamisen riskinottoa.

– Eläkevakuuttajien vakavaraisuus on säilynyt vahvana, minkä ansiosta ne kestävät hyvin ajoittaisia markkinaheiluntoja, Halonen kertoo.

– Vuodenvaihteessa uudistunut vakavaraisuussääntely on tuonut mahdollisuuksia ottaa sijoittamisessa enemmän riskiä, mutta samaan aikaan se sääntelee ja valvoo riskinottoa tarkemmin.

Julkisilla aloilla eläkevakuuttajien hallintoelimet ohjaavat sijoitustoimintaa.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan Sijoitusanalyysi-sivulta.

Lisätiedot:

Analyytikko Peter Halonen, puh. 010 680 6731

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.