Työeläkealan ensimmäinen it-kuluselvitys tukee toimintojen tehostamista

27.02.2014

Työeläkevakuuttajat Telassa on valmistunut ensimmäinen kattava selvitys suomalaisten työeläkevakuuttajien it-kuluista. Työeläkealalla käytettiin tietotekniikkaan vuonna 2012 yhteensä 250 miljoonaa euroa. Hiukan yli puolet (51 %) kuluista johtui tietojärjestelmien ylläpidosta ja hiukan alle puolet (40 %) kehittämisestä ja investoinneista. Loppuosa aiheutui erilaisista lakisääteisistä ja muista järjestelmiin tehtävistä muutostöistä.

- Työeläkevakuuttajilla on järeät tietojärjestelmät, joita tarvitaan laajojen tietomäärien ja monimutkaisten toiminnallisuuksien hallintaan. Suurimmat kustannukset aiheutuivat eläkkeiden hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyvistä it-kuluista, kertoo Telan analyysitoimintojen johtaja Reijo Vanne.

Suomalaiset työeläketoimijat ovat hyödyntäneet tietotekniikkaa eläkekäsittelyn automatisoimiseksi työeläkejärjestelmän perustamisesta lähtien. Työeläkevakuuttamisen ydintoimintoihin ei ole tarjolla valmisohjelmistoja, koska järjestelmiin pitää ohjelmoida kansallinen lainsäädäntö. Alalla tehdään kuitenkin it-yhteistyötä monella tasolla ja alan sisäiset tietojärjestelmät toimivat saumattomasti yhteen.

- Yhteensopivuus on edellytys sille, että järjestelmä on vakuutetulle ja eläkkeensaajalle mahdollisimman helppo. Palvelun saa yhdeltä luukulta ja koko työhistoriansa tiedot yhdestä paikasta. Monissa muissa Eurooopan maissa tämä ei ole mahdollista, Vanne huomauttaa.

- Työeläkealan tietoja välitetään myös paljon alan ulkopuolelle. Tietoja hyödynnetään muun muassa Kelassa ja monien etuuksien myöntämisessä sekä ulosotossa. Lisäksi EU-lainsäädännöstä tulee vaatimuksia tietojenvaihdolle muiden jäsenmaiden kanssa.

Tiedot kerätään jatkossa vuosittain

Telan selvityksen mukaan 35 % kuluista aiheutui vuonna 2012 korvaustoiminnasta eli eläkehakemusten käsittelystä, päätösten tekemisestä, eläkkeiden maksatuksesta ja neuvonnasta. Kuluista 26 % aiheutui infrastruktuurista eli laitteista, tietoliikenteestä ja käyttöpalveluista. Kuluista 24 % johtui vakuutusten hoidosta, johon kuluu mm. työsuhdetietojen kerääminen ja rekisteröinti sekä vakuutusmaksujen laskenta. It-kuluista 8 % liittyi sijoitustoimintaan ja 7 % hallintoon ja muuhun toimintaan.

Nyt valmistunut selvitys kertoo yhden vuoden tilanteesta, mutta tiedot kerätään jatkossa vuosittain. Tiedonkeruu mahdollistaa kattavan ja järjestelmällisen seurannan alan it-kuluista ja niiden kehittymisestä. Vuoden 2013 tiedot kootaan myöhemmin keväällä.

- Tietotekniikan avulla on mahdollista jatkossa entisestään tehostaa työeläkealan toimintaa. Siten myös työeläkejärjestelmän kokonaiskustannuksia pyritään pienentämään. Suomalainen eläkevakuutus on kuitenkin järjestetty eurooppalaisessa vertailussa varsin kustannustehokkaasti, Vanne korostaa.

Selvitykseen kerättiin tiedot kaikilta Telan jäseniltä eli lakisääteistä työeläketurvaa hoitavilta yksityisten ja julkisten alojen työeläkevakuuttajilta. Lisäksi selvityksessä on mukana it-kulutiedot työeläkealan yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden tuottajalta Arekilta sekä Eläketurvakeskukselta.

Keskeisiä lukuja selvityksestä ja työeläkkeistä:

  • Tietotekniikan kokonaiskustannukset koko työeläkealalla 250 miljoonaa euroa vuonna 2012
  • Kokonaiskuluista 230 miljoonaa rahoitettiin vuosittain kerättävillä työeläkemaksuilla. 20 miljoonaa oli sijoitustoimintaan liittyviä it-kuluja, jotka rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla.
  • It-kustannusten osuus oli noin 40 % kaikista työeläkevakuuttajien toimintakuluista vuonna 2012
  • It-kustannusten osuus oli noin 1,2 % eläkevakuutusmaksuina kerätyistä tuloista
  • It-kulut jakautuivat vuonna 2012 ylläpitoon 51 %, kehitystyöhön ja investointeihin 40 % sekä lakisääteisiin ja muihin muutoksiin 9 %
  • Toiminnoittain kulut jakautuivat korvaustoimintaan (eläkkeensaajiin liittyvät it-prosessit, mm. eläkehakemusten käsittely, päätösten teko, eläkkeiden maksaminen ja neuvonta) 35 %, vakuutustoimintaan (vakuutusten hoito ja vakuutettujen tietoihin työsuhteen aikana liittyvät it-prosessit) 24 %, sijoitustoimintaan 8 % sekä hallintoon ja muihin kuluihin 7 %
  • Vuoden 2012 lopussa vakuutettuja oli noin 2,6 miljoonaa ja työeläkkeensaajia noin 1,4 miljoonaa. Vuoden 2012 aikana työeläkkeelle siirtyi noin 70 000 henkilöä.

Lisätietoja:

Analyysitoimintojen johtaja Reijo Vanne, puh. 040 729 0252

Yhteenveto selvityksen tuloksistapdf, 560 kB

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.