Työeläkealan it-kulut jatkavat laskusuunnassa

16.06.2017

Suomalaisten työeläkevakuuttajien tietotekniikkaan ja -järjestelmiin kohdistuvat kulut olivat viime vuonna yhteensä 220 miljoonaa euroa. Vuoteen 2015 verrattuna it-kulut laskivat lähes 16 miljoonalla eurolla (6,7 %). Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan kokoamasta selvityksestä, joka tehtiin nyt viidettä kertaa. Koko työeläkealan yhteinen tiedonkeruu mahdollistaa kattavan ja järjestelmällisen seurannan alan it-kuluista sekä niiden kehittymisestä.

- Kustannustietoinen järjestelmäkehitys tuntuu tuottavan tulosta. It-kulut ovat olleet laskussa koko seurantajakson ajan. Viime vuoden it-kulut olivat lähes 20 % vähemmän kuin vuoden 2012 kulut, kertoo Telan kehityspäällikkö Mikael Kulikoff.

Kustannusten lasku on ollut suurinta korvaustoiminnassa ja infrastruktuurikuluissa eli laitteissa, tietoliikenteessä ja käyttöpalveluissa.

- Esimerkiksi korvaustoiminnan isot it-investoinnit ovat pääosin valmistuneet, ja käyttöpalveluissa on enenevissä määrin siirrytty pilvipalveluihin, mikä on laskenut yksikkökustannuksia, Kulikoff taustoittaa.

Eläkeuudistuksen kuluista suurin osa kohdistui viime vuoteen

Vuonna 2016 alan it-kustannuksista valtaosa (64,6 %) aiheutui tietojärjestelmien ylläpidosta ja tuotannon hoidosta. Vajaa neljännes (23,5 %) kuluista puolestaan kohdistui kehitysinvestointeihin. Lakimuutoksista aiheutuvat pakolliset muutostarpeet muodostivat reilun kymmenesosan (11,8 %) kaikista it-kuluista.

- Merkittävin kustannuksia aiheuttanut lakimuutos oli kuluvan vuoden alussa voimaan tullut eläkeuudistus, josta aiheutui vajaa 19 miljoonan euron it-kulut viime vuodelle, kertoo Kulikoff.

Eläkeuudistuksen aiheuttamiksi tietojärjestelmäkustannuksiksi koko alalla arvioitiin etukäteen yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Kolmen viime vuoden ajalta kulut ovat yhteensä 25 miljoonaa, ja kuluja tulee vielä jonkin verran tältä vuodelta.

- Ilman eläkevakuuttajien yhteistyötä ja yhteisiä järjestelmiä nämä eläkeuudistuksesta aiheutuneet kustannukset olisivat olleet moninkertaisia. Yhteistyö on tuonut kustannussäästöjä myös it-järjestelmien kehitystöihin, Kulikoff toteaa.

Tulorekisteri seuraava uudistus

Kansallisen tulorekisterin käyttöönotto on yksi lähivuosien mittavia uudistustarpeita aiheuttava muutos työeläkealalla. Tulorekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön kahdessa osassa vuosien 2019 ja 2020 alussa. Myös digitalisaatio asettaa työeläkealan palveluille uusia vaatimuksia, ja uudentyyppisten sähköisten palveluiden kehitys vaatii investointeja.

- Tietointensiivisenä alana tietojärjestelmät ovat oleellinen osa työeläkejärjestelmän toimintaa, ja niiden kehittäminen on keskeistä liiketoiminnan uudistamisessa, Kulikoff toteaa.

Työeläkealan it-kuluihin vaikuttaa järjestelmissä käsiteltävä suuri tietomäärä: järjestelmissä on tiedot kaikkien Suomessa töitä tekevien nykyisistä ja entisistä työsuhteista, ansaituista palkoista ja eläkkeistä. Vuoden 2016 lopussa työeläkevakuutettuja oli noin 2,6 miljoonaa ja työeläkkeensaajia noin 1,5 miljoonaa. Vuoden 2016 aikana tehtiin yhteensä 149 000 eläkepäätöstä.

Selvitykseen on kerätty tiedot kaikilta Telan jäseniltä eli lakisääteistä työeläketurvaa hoitavilta yksityisten ja julkisten alojen työeläkevakuuttajilta sekä Eläketurvakeskukselta. Selvityksen kattavuuden arvioidaan olevan noin 99 % alan it-kustannuksista.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Mikael Kulikoff, puh. 040 722 1270

Yhteenveto it-kustannusselvityksen tuloksista 2016pdf, 300 kB

Selvityksen luvut pähkinänkuoressa:

 • Tietotekniikan kokonaiskustannukset koko työeläkealalla olivat 220,1 miljoonaa euroa vuonna 2016.
 • Kokonaiskuluista noin 202 miljoonaa euroa rahoitettiin vuosittain kerättävillä työeläkemaksuilla. Loput 18,1 miljoonaa oli sijoitustoimintaan liittyviä it-kuluja, jotka rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla.
 • It-kustannusten osuus oli 36,7 % kaikista työeläkevakuuttajien toimintakuluista vuonna 2016 (sisältää myös sijoitustoiminnan kulut). Osuus työeläkevakuutusmaksuina kerätyistä tuloista oli puolestaan 1,0 %.
 • It-kuluista kohdistui vuonna 2016 ylläpitoon ja tuotantoon 64,6 %, kehitysinvestointeihin 23,5 % ja lakimuutoksista aiheutuneisiin muutostarpeisiin 11,8 %.
 • It-kulujen jakautuminen toiminnoittain vuonna 2016:
  • infrastruktuuri 28,1 % (laitteet, tietoliikenne ja käyttöpalvelut)
  • vakuutustoiminta 27,4 % (vakuutusten hoito ja vakuutettujen tietoihin työsuhteen aikana liittyvät it-prosessit)
  • korvaustoiminta 28,8 % (eläkkeensaajiin liittyvät it-prosessit, kuten eläkehakemusten käsittely, päätöksenteko, eläkkeiden maksaminen ja neuvonta)
  • sijoitustoiminta 8,1 %
  • hallinto ja muut 7,6 %.