Työeläkealan it-kulut pienenivät viime vuonna

12.06.2014

Suomalaiset työeläkevakuuttajat käyttivät tietotekniikkaan viime vuonna yhteensä noin 259 miljoonaa euroa. It-kulut pienenivät edellisvuodesta 12 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan kokoamasta selvityksestä, joka tehtiin nyt toista kertaa. Yhteinen tiedonkeruu mahdollistaa kattavan ja järjestelmällisen seurannan alan it-kuluista ja niiden kehittymisestä.

Reilu puolet (59 %) kuluista aiheutui tietojärjestelmien ylläpidosta ja tuotannon hoidosta, noin kolmannes (32 %) kehittämisestä ja investoinneista. Loppuosa oli lakimuutoksista aiheutuneita muutostöitä.

- Kustannusten laskemisen taustalla on ennen kaikkea aiempaa pienemmät kehitysinvestoinnit. Investointikulut vaihtelevat muun muassa sen mukaan, miten lainsäädäntö muuttuu. Kaikki lakimuutokset pitää aina ottaa huomioon järjestelmissä, koska eläkeratkaisuissa ja laskennoissa sovelletaan takautuvasti sitä eläkelainsäädäntöä, joka on kulloinkin ollut voimassa, kertoo Telan kehityspäällikkö Mikael Kulikoff.

- Myös työn alla oleva eläkeuudistus tulee jatkossa vaikuttamaan merkittävästi työeläkealan tietojärjestelmiin. Järjestelmän kustannustehokkuuden kannalta olisi toivottavaa, että muutokset suunniteltaisiin niin, etteivät tietojärjestelmäkulut kasva kohtuuttoman suuriksi, Kulikoff sanoo.

Toiminnoittain tarkasteltuna suurin osa (66 %) kustannuksista aiheutui viime vuonna työsuhdetietojen keräämiseen, vakuutusmaksujen laskentaan sekä eläkkeiden hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyvistä menoista. Noin 30 % kuluista syntyi infrastruktuurista eli laitteista, tietoliikenteestä ja käyttöpalveluista. It-kuluista 8 % liittyi sijoitustoimintaan ja 7 % hallintoon ja muuhun toimintaan.

Työeläkealan it-kuluihin vaikuttaa ennen kaikkea järjestelmissä käsiteltävä suuri tietomäärä ja monimutkaiset toiminnallisuudet. Vuoden 2013 lopussa vakuutettuja oli noin 2,6 miljoonaa ja työeläkkeensaajia noin 1,4 miljoonaa. Vuoden 2013 aikana tehtiin noin 148 000 eläkepäätöstä.

- Toimintavaatimukset järjestelmille ovat korkeat. Työeläkevakuuttamisen ydintoimintoihin ei ole markkinoilla tarjolla valmisohjelmistoja, koska järjestelmiin pitää ohjelmoida kansallinen lainsäädäntö, Kulikoff kertoo.

Selvitykseen kerättiin tiedot kaikilta Telan jäseniltä eli lakisääteistä työeläketurvaa hoitavilta yksityisten ja julkisten alojen työeläkevakuuttajilta sekä Eläketurvakeskukselta.

Vuoden 2013 tietojen keräämisen yhteydessä tarkistettiin vielä myös aiemmin kerätyt vuoden 2012 luvut. Tarkistuksessa kävi ilmi, että osa maksetusta arvonlisäverosta oli puuttunut aiemman selvityksen tiedoista. Kokonaiskustannukset vuonna 2012 olivat tämän vuoksi 271 miljoonaa euroa, mikä oli 19 miljoonaa euroa enemmän kuin aiemman selvityksen yhteydessä laskettiin. Työeläkeala maksoi arvonlisäveroa osana it-kustannuksiaan arviolta noin 45 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Mikael Kulikoff, puh. 040 7221270

Yhteenveto selvityksen tuloksista 2012-2013 (pdf)pdf, 495 kB

Selvityksen luvut pähkinänkuoressa:

 • Tietotekniikan kokonaiskustannukset koko työeläkealalla 259 miljoonaa euroa vuonna 2013
 • Kokonaiskuluista 240 miljoonaa rahoitettiin vuosittain kerättävillä työeläkemaksuilla. 19 miljoonaa oli sijoitustoimintaan liittyviä it-kuluja, jotka rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla.
 • It-kustannusten osuus oli noin 40 % kaikista työeläkevakuuttajien toimintakuluista vuonna 2013
 • It-kustannusten osuus oli noin 1,1 % eläkevakuutusmaksuina kerätyistä tuloista (aiemmin ilmoitettu luku 1,2 oli virheellinen, luku korjattu 14.6.2017)
 • It-kulut jakautuivat vuonna 2013 ylläpitoon ja tuotantoon 59 %, kehitystyöhön ja investointeihin 32 % sekä lakimuutoksista aiheutuneisiin muutostöihin 9 %
 • Toiminnoittain kulut jakautuivat:
  • infrastruktuuriin 30 %
  • korvaustoimintaan (eläkkeensaajiin liittyvät it-prosessit, mm. eläkehakemusten käsittely, päätösten teko, eläkkeiden maksaminen ja neuvonta) 28 %,
  • vakuutustoimintaan (vakuutusten hoito ja vakuutettujen tietoihin työsuhteen aikana liittyvät it-prosessit) 28 %
  • sijoitustoimintaan 8 %
  • hallintoon ja muihin kuluihin 7 %