Työeläkealan tietojärjestelmäkuluista valmistumassa selvitys

19.12.2013

Työeläkevakuuttajat Telassa on valmistumassa ensimmäinen kattava selvitys suomalaisten työeläkevakuuttajien it-kuluista. Selvitys käynnistyi alkusyksystä ja valmistuu ensi vuoden alkupuolella. Siihen on kerätty tietoja vuodelta 2012 kaikilta Telan jäseniltä eli lakisääteistä työeläketurvaa hoitavilta yksityisten ja julkisten alojen työeläkevakuuttajilta. Lisäksi selvityksessä on mukana it-kulutiedot työeläkealan yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden tuottajalta Arekilta sekä Eläketurvakeskukselta.

Selvityksessä on tarkasteltu mm. tietojärjestelmäkulujen määrää ja osuutta kokonaiskuluista sekä jakautumista eri toimintoihin. Juuri valmistuneiden alustavien tulosten mukaan it-kulujen määrä oli noin 230 miljoonaa euroa työeläkemaksuilla rahoitettavista toimintakuluista vuonna 2012. Summa oli keskimäärin noin 44 % työeläkevakuuttajien kaikista työeläkemaksuilla rahoitettavista toimintakuluista.

- Selvityksellä saamme tarpeellista tietoa koko alan it-kustannuksista ja tehostamismahdollisuuksista. Työeläkevakuuttajat tekevät jo nyt tietojärjestelmien osalta yhteistyötä. Selvitys antaa eväitä myös it-yhteistyön jatkopohdintoihin, sanoo Telan analyysitoimintojen johtaja Reijo Vanne.

Suomessa työeläkkeiden hoito toimii yhden luukun periaatteella. Kansalainen saa tiedot ja eläkepäätöksen yhdeltä työeläkevakuuttajalta riippumatta siitä, missä on ollut työuransa aikana vakuutettuna. Jokainen pääsee myös itse tarkistamaan tietonsa sähköisestä työeläkeotteesta.

- Vakuutetulle ja eläkkeensaajalle järjestelmä on haluttu rakentaa mahdollisimman kattavaksi ja helpoksi. Eri vakuuttajien tietojärjestelmät toimivat sujuvasti yhteen ja työeläkealalla myös tiedonvaihto eri järjestelmien välillä kulkee ongelmitta, sanoo Vanne.

Eläkeuudistuksen vaikutukset ulottuvat it-järjestelmiin

Työeläkevakuuttajat keräävät työeläkemaksut, hallinnoivat niitä ja maksavat ne ulos eläkkeinä. Kaikissa toiminnoissa prosessit ovat pitkälti automatisoituja ja tietojärjestelmillä on keskeinen rooli. Työeläkejärjestelmässä on tiedot kaikkien Suomessa töitä tekevien nykyisistä ja entisistä työsuhteista, ansaituista palkoista ja kertyneistä eläkkeistä.

Työeläkealan tietojärjestelmissä pitää huomioida kaikki vuosikymmenten aikana tehdyt muutokset työeläkelainsäädännössä. Lainsäädännölle on tyypillistä, että mitkään muutokset eivät ole takautuvia.

- Nykyisin tehtävissä eläkeratkaisuissa ja laskennoissa sovelletaan sitä eläkelainsäädäntöä, joka oli voimassa kulloisenkin tapauksen sattumishetkellä tai eläkkeen perusteena olevan tulon ansainta-aikaan. Hallittavat tietomäärät ovat suuria ja toimintavaatimukset korkeat. Tämä kasvattaa it-järjestelmien ylläpito- ja kehityskustannuksia, Vanne huomauttaa.

Aikaisemmin kuluja nosti erityisesti vuoden 2005 eläkeuudistuksen valmistelu ja toteuttaminen.

- Seuraavan eläkeuudistuksen valmistelu on juuri alkanut. Uudistusten toimeenpanolla on aikanaan merkittäviä vaikutuksia työeläkealan tietojärjestelmiin. Järjestelmän kustannustehokkuuden kannalta olisi toivottavaa, että muutokset suunniteltaisiin niin, etteivät tietojärjestelmäkulut kasva kohtuuttoman suuriksi, Vanne sanoo.

Suomalaisten työeläkevakuuttajien työeläkemaksuilla rahoitettavat toimintakulut olivat viime vuonna kokonaisuudessaan noin 530 miljoonaa euroa. Summa on noin 2,7 % eläkevakuutusmaksuina kerätyistä tuloista.

Lisätietoja:

Analyysitoimintojen johtaja Reijo Vanne, puh. 040 7290252

Laajempi tietopaketti työeläkejärjestelmän toimeenpanosta ja eri toimintojen kustannuksista löytyy sivulta www.tela.fi/toimintakulut

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.