Työeläkelaitosten sijoitustoiminta monipuolistaa pääomamarkkinoita

13.03.2012

Työeläkevakuuttajat TELA ehdotuksesta pääomamarkkinastrategiaksi

- Olemme tyytyväisiä siihen, että työeläkejärjestelmän rooli pääomamarkkinoiden kehittämisessä ja Suomen talouskasvun edistämisessä on nostettu raportissa vahvasti esille. Työeläkevarojen määrä on noin 140 miljardia euroa, mikä on 71 prosenttia bruttokansantuotteesta. Työeläkevarojen ensisijainen tarkoitus on turvata tulevaisuuden työeläkkeet, mutta niiden merkitystä uusien työpaikkojen luojina ja talouskasvun mahdollistajina ei pidä unohtaa, sanoo TELAn toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Työryhmän raportissa tuodaan hyvin esille se, kuinka pääomamarkkinat hyötyvät myös Suomen työeläkejärjestelmän hajautetusta toimeenpanomallista. Suomen työeläkejärjestelmässä eläketurvaa hoidetaan yksityisissä eläkeyhtiöissä, eläkesäätiöissä ja -kassoissa sekä julkisen sektorin eläkelaitoksissa.

- Työeläkelaitosten sijoitusprofiilit ovat keskenään erilaisia, mikä edesauttaa paitsi sijoitusriskien hajautumista, myös monipuolistaa pääomamarkkinoita ja lisää siten niiden toimivuutta, muistuttaa Siimes.

Työeläkkeiden rahoitus turvattava

Työryhmä kiinnittää huomiota myös työeläkejärjestelmän rahoitukselliseen kestävyyteen ja työeläkemaksun kehityksen ennustettavuuteen. TELA pitää erittäin tärkeänä, että työeläkkeiden rahoitus on kestävällä pohjalla myös tulevien sukupolvien näkökulmasta. Tämä edellyttää sitä, että eläkemaksut ja -etuudet saadaan tasapainoon mahdollisimman pian. Työeläketurvan rahoituksesta sopiminen on työmarkkinaosapuolten neuvottelupöydällä yhdessä työura-ratkaisujen kanssa.

Työeläkemaksujen rahastointi on tärkeää, koska sitä jatkamalla eläkemaksut jäävät väestön ikääntymisestä huolimatta pysyvästi alemmiksi. Tämä edistää pitkällä aikavälillä Suomen kilpailukykyä eläketasoa vaarantamatta. Raportissa tuodaan esille myös se tärkeä näkökulma, että työeläkkeiden rahastoinnilla voidaan lisätä pääomamarkkinoiden vakautta ja vaikuttaa kotimaan yritysten toimintaedellytyksiin.

- Työeläkeala suhtautuu myönteisesti siihen, että työeläkevaroja sijoitetaan kotimaan kohteisiin, mikä edistää kasvua ja työllisyyttä. On kuitenkin muistettava, että sijoituspäätösten kriteerinä on jatkossakin aina oltava työeläkkeiden turvaamisen kannalta riittävän tuoton saaminen, Siimes sanoo.

Työryhmä korostaa vastasyklisyyden parempaa huomioonottamista työeläke-varojen sijoittamisessa. Tämä onkin tärkeää, jotta huonossa markkinatilanteessa ei tarvitse myydä riskillisiä sijoituskohteita halvalla. Vastasyklisyysperiaate on kuitenkin jo nykyisissä sijoitussäännöksissä otettu huomioon kansainvälisesti ainutlaatuisella tavalla. Työeläkelaitosten vastuita nostetaan enemmän hyvässä markkinatilanteessa ja vähemmän huonossa.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, puh. 0400 414 303