Työeläkesijoitukset nousuun vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä - koko vuosi miinuksella

07.03.2012

Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen sijoituskanta oli vuoden 2011 lopussa 136,3 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 3,7 miljardia euroa syyskuun lopusta ja supistui 1,9 miljardia euroa verrattuna vuoden 2010 loppuun. TELAn jäsenyhteisöt hoitavat yk­si­tyisten ja julkisten alojen lakisääteistä työeläkevakuutusta. Yk­si­tyis­alojen vakuuttajien sijoitusvarat olivat 90,6 miljardia, joista työ­elä­ke­vakuutusyhtiöiden hoidossa oli 84,7 miljardia.

– Viime vuosi oli osakemarkkinoilla kurssilaskun aikaa; näin ollen ei työeläkesijoituksissakaan ollut mahdollisuutta suuriin tuottoihin, toteaa TELAn analyysitoiminnoista vastaava johtaja Reijo Vanne.

– Verrattuna edelliseen vastaavankaltaiseen tilanteeseen eli finans­si­kriisiin vuonna 2008, tilanne ei kuitenkaan ole yhtä paha. Vaikuttaisi siis siltä, että riskien hallinnassa on onnistuttu paremmin, Vanne jatkaa.

Joukkovelkakirjojen osuus sijoituskannasta suurin, kiinteistösijoitukset lähes ennallaan

Noteerattuja osakkeita oli 39,6 miljardia ja julkisyhteisöjen sekä yri­tys­ten joukkovelkakirjoja 47,9 miljardia euroa vuoden 2011 lopussa. Vuotta aiemmin suuruusjärjestys oli päinvastainen: noteerattuja osak­keita oli 51,2 miljardia ja joukkovelkakirjoja 44,1 miljar­dia euroa.

Kiinteistösijoituksia oli noin 14 miljardia euroa, jossa suuruusluokassa ne ovat olleet jo kolmen vuoden ajan. Eniten vuoden 2011 aikana kasvoivat lyhyen ajan korkosijoitukset 6,8 miljardista 11,1 miljardiin euroon. Sen sijaan takaisinlainakanta supistui 5,1 miljar­dista 3,8 mil­jardiin euroon.

– Markkinoiden normaaliin toimintaan kuuluu se, että osakekurssit vaihtelevat. Muutamina viime vuosina vaihtelut ovat olleet suurempia kuin ennen – suuntaan ja toiseen, huomauttaa Reijo Vanne.

Suomeen kohdistuvien sijoitusten arvo oli 48,0 miljardia euroa vuo­den 2011 lopussa. Vuotta aiemmin Suomi-sijoituksia oli 46,8 mil­jar­dia. Sijoitukset muulle euroalueelle supistuivat vuoden 2011 aikana 39,8 miljardista 37,0 miljardiin.

Sijoitustuotto viime vuodelta negatiivinen, pitkällä aikavälillä tuotto-oletukset ylittävä

Työeläkesijoitusten keskituotto vuonna 2011 oli -2,7 prosenttia sitou­tuneelle pääomalle. Korkosijoitusten keskituotto oli 2,6 prosenttia, kiinteistösijoitusten 6,6 prosenttia sekä osake- ja muiden sijoitusten keskituotto -10,1 prosenttia.

– Jos tarkastellaan pitkän aikavälin keskituottoa, eli vuosilta 1998-2011, on työeläkesijoitusten keskimääräinen vuosituotto 4,8 pro­sent­tia, toteaa Reijo Vanne.

– Jos viime vuosi jää ”kertatapaukseksi” ja ilman myöhempää erityistä kurssinousua, sen vaikutus työeläkemaksuun olisi pitkällä aikavälillä arviolta 0,2–0,3 prosenttiyksikköä. Tämä vaikutus on jo otettu huo­mi­oon tuoreimmissa pitkän aikavälin TyEL-maksulaskelmissa. Työ­eläkejärjestelmän kannalta olisi toivottavaa, että rahoitusmarkkinat normalisoituisivat, toteaa Vanne.

Yksityisalojen kaikkien vakuuttajien ja työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitusten keskituotto oli -2,9 prosenttia vuonna 2011. Yksityisalojen vakuuttajien sijoitusten nimellinen vuotuinen keskituotto oli 5,5 pro­senttia ja reaalisesti eli kuluttajahintojen nousu vähennettynä 3,7 pro­senttia vuosina 1997–2011. Viidentoista vuoden keskituotto oli siis yli maksulaskelmissa käytetyn tuotto-oletuksen.

Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 21,8 pro­senttia vastuuvelasta vuoden 2011 lopussa. Toimintapääoma oli kes­kimäärin 2,5 kertaa vakavaraisuusrajan suuruinen.

Edellä esitetyt tuotto- ja vakavaraisuuskeskiarvot perustuvat osittain ennakkotietoihin.

Lisätietoja:
Johtaja Reijo Vanne, puh. 010 680 6723; 040 729 0252

Lisäinformaatio:
Grafiikka vuoden 2011 lopun sijoituskantatilastoista löytyy sivuiltamme Sijoitusvarojen määrä ja kohdentuminen -sivulta, jossa on myös sijoitustilastoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Veikko Savelan tuorein analyysi työeläkerahastojen sijoitusrakenteesta.

Telan eläkerahastoja koskeva selvitys sisältää tiedot työ­elä­ke­va­kuu­tusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon keskusrahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta.