Työeläkevakuuttajat kehittävät sijoittamisensa vastuullisuutta

13.05.2014

Finnwatch on laatinut selvityksen suomalaisesta työeläkesijoittamisesta ja vastuullisesta veronmaksusta. Raportti nostaa esiin erityisesti suomalaisten työeläkevakuuttajien sijoitukset matalan verotuksen maihin rekisteröityihin rahastoihin. Näiden rahastojen kotipaikkana oleva valtio ei verota itse rahastoa. Rahastojen saamia tuottoja verotetaan lopullisten sijoituskohteiden kotimaiden säännösten mukaisesti. Noin kolme neljäsosaa Suomen työeläkealan matalan verotuksen maiden sijoituksista kohdistuu EU:n jäsenmaissa sijaitseviin rahastoihin.

- Rahastosijoitukset muodostavat monimutkaisia ketjuja, joissa on monta osapuolta ja omistus on välillistä. Yksittäinen sijoittaja, kuten suomalainen työeläkevakuuttaja, ei voi vaikuttaa eri maiden veropolitiikkaan eikä rahastoiden rakenteisiin, korostaa Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Työeläkevakuuttajat hoitavat Suomessa lakisääteistä tehtäväänsä. Niiden ensisijainen tehtävä on turvata luvatun suuruiset eläkkeet tulevaisuudessa sallitulla riskillä ja sovituilla eläkemaksuilla.

- Verotus ja verovaikutusten arviointi on olennainen osa sijoitustoimintaa. Verotuksen vastuullisuudesta ja sijoituspäätösten vaikutuksista on tärkeää keskustella myös työeläkevakuuttajien osalta. Kaikki yhteiskunnat tarvitsevat verotuloja, Siimes sanoo.

Suomalaisen eläkejärjestelmän rahoittamisen näkökulmasta on olennaista, että sijoitusten tuotoista ei makseta veroja useaan kertaan ja useaan paikkaan.

- Sijoitusten tuotoilla on entistä suurempi merkitys tulevien eläkkeiden rahoituksessa, kun tuottojen osuus maksetuista eläkkeistä tulee kasvamaan tulevat vuosikymmenet, Siimes muistuttaa.

Kansainvälinen yhteistyö paras tie

Siimeksen mukaan suomalaiset työeläkevakuuttajat painottavat sijoitusten tuoton ja turvaavuuden lisäksi erilaisia vastuullisuuden kriteereitä. Useimmat ovat sitoutuneet YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteisiin ja julkaisseet raportteja niiden pohjalta.

- Työeläkevakuuttajien kuuluu tietenkin kantaa oma yhteiskuntavastuunsa ja ne kehittävät toimintaansa jatkuvasti tältä osin. Parhaiten verotuksen vastuullisuuteen liittyviä ongelmia ratkotaan kuitenkin kansainvälisellä tasolla: verolainsäädäntöä selventämällä, valtioiden välisillä sopimuksilla ja tiedonvaihdolla, vaikka se hidasta työtä onkin. Se edellyttää poliittisia päätöksiä ja poliittista tahtoa.

- Positiivisia esimerkkejä on nähty sekä Yhdysvalloista, EU:sta että OECD:stä. Lähivuodet voivatkin merkittävästi parantaa nykytilannetta.

Siimes muistuttaa, että myös työeläkevakuuttajien omilla hallinnoilla on keskeinen rooli niiden sijoitusstrategioiden hyväksymisessä ja toiminnan valvonnassa.

- Olisi hyvä keskustella myös siitä, minkä arvojen pohjalta suomalaista työeläkejärjestelmää halutaan jatkossa kehittää ja rahoittaa. Globaalin tulonjaon oikeudenmukaisuus ja veronmaksun vastuullisuus on iso kansainvälinen haaste. Suomalainen työeläkejärjestelmä voi osallistua ongelmien ratkaisemiseen vain oman roolinsa ja perustehtävänsä puitteissa, Siimes huomauttaa.

- Viime kädessä veroparatiisien olemassaolossa on kyse valtioiden verotuksellisista ratkaisuista ja verotuksella kilpailusta. Siksi niihin pitää myös puuttua valtioiden välisillä ratkaisuilla.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, puh. 0400 414 303

Lisämateriaalia työeläkesijoituksista ja verovastuullisuudesta.

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.