Työeläkeyhtiöiden hallinnon sääntely selkeytyy

01.07.2014

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi tänään työeläkeyhtiöiden hallintosääntelyä koskevan lakiesityksen valmistumisesta. Hallituksen esitys on määrä antaa eduskunnalle torstaina. Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaan lakiin esitetään uusia säännöksiä mm. työeläkeyhtiön sisäpiiristä ja sisäpiiritietojen hallinnasta yhtiön sisällä.

Työeläkevakuuttajat Tela pitää tärkeänä työeläkealan hallintosääntelyn kehittämistä ja siihen liittyvien velvoitteiden kirjaamista lain tasolle.

- Työeläkevakuuttajat hoitavat merkittävää yhteiskunnallista tehtävää. On tärkeää, että eläkeyhtiöiden hallintoa hoidetaan hyvin, avoimesti ja läpinäkyvästi, sanoo Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

- Uudet säännökset selkeyttävät nykytilannetta ja lainsäädäntö antaa jatkossa aiempaa täsmällisemmät puitteet toiminnalle, mikä helpottaa käytännön tilanteiden arviointia.

Eläkeyhtiöt ylläpitävät jo nyt pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä ja sen ohella hankekohtaista sisäpiirirekisteriä vapaaehtoisen itsesääntelyn pohjalta. Rekisteritiedot eivät kuitenkaan ole olleet julkisia. Hankekohtaiseen rekisteriin on tähänkin mennessä liitetty myös hallituksen jäsenet silloin, kun he ovat saaneet sisäpiiritietoa. Eläkeyhtiöt ovat myös julkaisseet johdon arvopaperiomistukset vapaaehtoisesti jo nyt.

- Hankekohtainen sisäpiirirekisteri on itse asiassa tehokkaampi väline sisäpiiritiedon käytön hallintaan ja valvontaan kuin pysyvä julkinen sisäpiirirekisteri. Tämä johtuu siitä, että kun hankekohtainen rekisteri muodostetaan, rekisteriin merkittävä henkilö on saanut tiedon merkitsemisestä ja siihen liittyvistä velvoitteista. Näin hän on ollut heti tietoinen kuulumisestaan sisäpiiriin, sanoo Suvi-Anne Siimes.

Esitettyjen uusien velvoitteiden suurin muutos rekistereihin on se, että velvoite sisäpiirirekisterin pitoon kirjataan nyt lakiin ja sen tiedot olisivat julkisia. Sisäpiiritiedon hallintaan eläkeyhtiössä muutoksella ei käytännössä ole isoja vaikutuksia.

- Hallituksen jäsenten tehtävänä ei ole aktiivisesti osallistua yhtiön sijoitustoimintaan, eivätkä he saa automaattisesti ja säännöllisesti haltuunsa sisäpiiritietoa. Sijoitustietoa ei raportoida hallitukselle yksityiskohtaisesti eikä yksittäistä kaupankäyntiä tai siihen liittyviä suunnitelmia käsitellä hallituksessa. Suurin osa työeläkeyhtiön hallituksen saamasta tiedosta on yleistä markkinatietoa, ei sisäpiiritietoa.

Hallituksissa tarvitaan monipuolista osaamista

Omistusten julkistamisvelvoitteella saattaa Siimeksen mukaan olla vaikutuksia hallitusten kokoonpanoihin tulevaisuudessa.

- Hallituksen jäsenet omistavat arvopapereita yksityishenkilöinä, eivät asemansa perusteella. Mikäli luottamustehtävän hoidossa vaaditaan henkilökohtaisen omaisuuden julkistamista, voi se joissakin tapauksissa olla esteenä hallitustyöskentelyyn osallistumiselle.

Siimeksen mukaan on tärkeää, että eläkeyhtiön hallituksen kokoonpano olisi jatkossakin monipuolinen ja edustaisi kattavasti erilaisia yhteiskunnallisia toimijoita, sekä vakuutuksenottajia että vakuutettuja.

- On koko suomalaisen työeläkejärjestelmän etu, että elinkeinoelämän ja työmarkkinajärjestöjen osaamista voidaan hyödyntää työeläkeyhtiöiden hallinnossa ja työeläkevarojen hallinnoinnissa myös jatkossa, Siimes korostaa.

Hallituksen esitys eläkeyhtiöiden hallintosääntelystä on laaja kokonaisuus, joka sisältää sisäpiirirekisterin ohella esityksiä mm. omistajaohjauksen periaatteista, eturistiriitatilanteiden ehkäisemisestä sekä yhtiön ja johdon välisistä liiketoimista.

Esityksen mukaan yhtiön hallituksen olisi käsiteltävä merkittävät liiketoimet yhtiön ja sen laissa määriteltyyn lähipiiriin kuuluvien henkilöiden välillä. Lähipiiriin kuuluvat mm. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja. Velvollisuus koskisi esimerkiksi omaisuutta koskevia kauppoja.

- Lähipiirikauppojen hallituskäsittely on ollut eläkeyhtiöissä vallitseva käytäntö tähänkin saakka, nyt siitä lisättäisiin määräys myös lakiin. Tämäkin selkeyttää tilannetta, Suvi-Anne Siimes toteaa.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, puh. 0400 414 303

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.