Strategiamme mukainen perustehtävämme on suomalaista työeläkejärjestelmää ja vaikuttaa työeläkevakuuttajien toimintaympäristöön. Osana strategiaamme toteutamme yhteiskunnallista koulutusta, jolla haluamme osaltamme varmistaa sen, että yhteiskunnan ja työmarkkinajärjestöjen nykyiset sekä tulevat päättäjät ja vaikuttajat tuntevat työeläkealan.

 1. Miksi Tela haluaa toteuttaa yhteiskunnallista koulutusta?
 2. Mitkä ovat koulutuksen kohderyhmät?
 3. Millaisista asioista Telan yhteiskunnallinen koulutus koostuu?
 4. Mitä koulutuksella tavoitellaan?
 5. Miten koulutus kustannetaan?
 6. Miksi työmarkkinajärjestöjen kanssa on valmisteltu yhteiset linjaukset yhteiskunnallisen koulutuksen asioista?
 7. Onko Telassa riittävät resurssit yhteiskunnallisen koulutuksen toteuttamiseksi?
 8. Mistä kansalaiset sitten saavat tietoa työeläkkeistä, jos Tela ei sitä tarjoa?
 9. Miksi Telalle ylipäänsä on tehty uusi strategia ja toimintaa uudistetaan?

1. Miksi Tela haluaa toteuttaa yhteiskunnallista koulutusta?

Suunnittelemme ja toteutamme yhteiskunnallista koulutustamme strategiastamme käsin. Strategian mukainen perustehtävämme on työeläkejärjestelmän vahvistaminen ja alan toimintaympäristöön vaikuttaminen.

Haluamme osaltamme varmistaa sen, että yhteiskunnan ja työmarkkinajärjestöjen nykyiset ja tulevat päättäjät ja vaikuttajat tuntevat työeläkealan. Se, että eläkejärjestelmän kehittämisestä vastaavilla päättäjillä on riittävät tiedot päätöstensä pohjaksi, on mielestämme kaikkien suomalaisten etu.

Haluamme, että päättäjillä ja vaikuttajilla on riittävät tiedot

 • työeläkejärjestelmän toiminta- ja kehittämisperiaatteista ja kansallisen järjestelmämme suhteesta Euroopan unioniin, sekä
 • eläkkeiden rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä.

2. Mitkä ovat koulutuksen kohderyhmät?

Yhteiskunnallisen koulutuksemme kohderyhmiä ovat yhteiskunnan ja työmarkkinajärjestöjen nykyiset ja tulevat päättäjät ja vaikuttajat.

Kohderyhmä on määritelty näin kahdesta syystä:

 • koulutamme yhteiskunnan ja työmarkkinajärjestöjen päättäjiä ja vaikuttajia siksi, että työeläkeasioista päätetään kolmikantaisessa valmistelussa
 • kohderyhmä kattaa myös tulevat päättäjät ja vaikuttajat siksi, että työeläkeasioiden aikajänne on hyvin pitkä. Tulevien päättäjien ja vaikuttajien kouluttaminen on tärkeää työeläkejärjestelmän kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi.

Suuntaamme koulutuksemme erityisesti poliittisille päätöksentekijöille, työmarkkinajärjestöjen hallinnolle ja päättäjille sekä asiamiehille ja aktiiveille. Kohderyhmäämme kuuluvat myös nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen päättäjät ja aktiivit.

3. Millaisista asioista Telan yhteiskunnallinen koulutus koostuu?

Koulutuskalenterimme koostuu työeläkekouluista, seminaareista ja asiantuntijatapaamisista sekä erilaisista asiantuntijaluennoista.

Yhteiskunnallisen koulutuksemme tilaisuudet voivat olla esimerkiksi itse järjestämiämme työmarkkinajärjestöille suunnattuja liitto- ja keskusjärjestökohtaisia tilaisuuksia tai vaihtoehtoisesti työmarkkinakeskusjärjestöjen ja Telan yhdessä järjestämiä tilaisuuksia. Tällaisia yhteisiä tilaisuuksia ovat olleet esimerkiksi vuosittain järjestettävät alueelliset työeläkekoulut, joissa on käsitelty kulloinkin ajankohtaisia työeläkejärjestelmään liittyviä asioita.

Varaamme vuosittain jonkin verran resursseja myös muihin, niin sanottuihin kysyntälähtöisiin tilaisuuksiin. Näidenkin tilaisuuksien kohderyhmien on oltava Telan strategian ja siitä johdetun yhteiskunnallisen koulutuksen tavoitteiden mukaisia. Yhteiskunnallisen koulutuksemme pääpaino on kuitenkin aina itse järjestämissämme tilaisuuksissa.

Emme jaa yleistä tietoutta eläketurvasta emmekä työeläkkeistä. Sen sijaan kerromme koulutustilaisuuksissamme työeläkejärjestelmästä ja sen kehittämiseen ja kestävyyteen liittyvistä haasteista.

4. Mitä koulutuksella tavoitellaan?

Tarkoituksenamme on tukea työmarkkinaosapuolten ja muiden päättäjien kykyä ja valmiutta tehdä päätöksiä niistä järjestelmään liittyvistä asioista, jotka valmistellaan kolmikannassa.

5. Miten koulutus kustannetaan?

Vastaamme itse järjestämiemme tilaisuuksien kustannuksista itse. Toimintamme rahoittavat Telan jäsenyhteisöt eli työeläkevakuuttajat.

Jos järjestämme tilaisuuden esimerkiksi yhdessä jonkin työmarkkinajärjestön kanssa, jaamme kustannukset etukäteen sovitulla tavalla. Sovimme nämä yhdessä järjestettävät tilaisuudet aina kunkin vuoden osalta ennakkoon yhteiskunnallisen koulutuksen vuosisuunnitelmassa, ja sovimme yhteisten kustannusten jaosta siinä yhteydessä.

Muiden järjestämissä tilaisuuksissa panoksemme rajoittuu vain asiantuntijaluennon pitämiseen.

Emme rahoita muiden järjestämien tilaisuuksien tarjoilu- tai muita kuluja.

6. Miksi työmarkkinajärjestöjen kanssa on valmisteltu yhteiset linjaukset yhteiskunnallisen koulutuksen asioista?

Työmarkkinakeskusjärjestöillä on keskeinen asema työeläkkeisiin liittyvässä päätöksenteossa. Toimintaamme kuuluu tuottaa ja jakaa luotettavaa tietoa ja perusteltuja näkökulmia heidän päätöksentekonsa ja päätöksentekokykynsä tueksi.

Olemme perustaneet Telan ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyötä varten yhteistyöryhmän, jossa käsitellään vuosittain koulutuksen päälinjoja ja teemoja.

7. Onko Telassa riittävät resurssit yhteiskunnallisen koulutuksen toteuttamiseksi?

Edunvalvontaa tukeva yhteiskunnallinen koulutus on yksi uuden strategiamme mukaisista painopisteistä. Yhteiskunnallisen koulutuksen resurssit turvataan sillä, että kaikki asiantuntijamme osallistuvat koulutuksen toteuttamiseen tarvittaessa oman asiantuntemuksensa puitteissa.

Strategiaamme lähtee siitä, että

 • panostamme alan edunvalvontaan ja sitä tukevaan viestintään,
 • toteutamme edunvalvonnan tavoitteita tukevaa yhteiskunnallista koulutusta ja
 • ensisijaiset kohderyhmämme ovat päättäjät ja media.

Työmme pohjautuu asiantuntemukseen ja keskeinen kehitystavoitteemme on asiantuntijuutemme vahvistaminen edelleen. Se näkyy myös rekrytoinneissamme. Valintamme pohjautuvat puhtaasti kulloinkin tarvittavaan asiantuntijuuteen ja osaamiseen.

8. Mistä kansalaiset sitten saavat tietoa työeläkkeistä, jos Tela ei sitä tarjoa?

Paras työeläketurvan tietolähde on se työeläkevakuutusyhtiö tai muu työeläkevakuuttaja, jossa henkilö on vakuutettuna. Työeläkevakuuttajat tarjoavat henkilökohtaista palvelua kansalaisille ja vastaavat myös työeläkeotteiden jakelusta heille. Työeläkevakuuttajilla on myös runsaasti omaa koulutusta.

Eläketurvakeskus (ETK) tarjoaa täydentävää neuvontaa ja ohjaa eteenpäin niitä ihmisiä, jotka eivät tiedä omaa työeläkeyhtiötään. ETK viestii eläke-etuuksista kansalaisille joko suoraan, median tai sidosryhmien kautta.

ETK ja yksittäiset työeläkevakuuttajat tarjoavat myös paljon ajantasaista tietoa erilaisissa viestinnän kanavissa. Säännöllisimmin päivittyviä näistä ovat muun muassa yksittäisten työeläkevakuuttajien omat verkkopalvelut ja ETK:n ylläpitämä kaikille kansalaisille suunnattu alan yhteinen verkkopalvelu työelake.fi. Lisäksi ETK tarjoaa alan yhteistä Työeläketietäjä-neuvontapalvelua sosiaalisessa mediassa arkisin klo 8-16 (Suomi24.fi-keskustelupalstalla ja Facebookissa).

Telan verkkopalvelu ja muut viestintäkanavat tarjoavat tietoa ennen kaikkea työeläkejärjestelmästä, kohderyhmänä strategian mukaisesti erityisesti päättäjät ja media. Kansalaisille viestimme median kautta.

9. Miksi Telalle ylipäänsä on tehty uusi strategia ja toimintaa uudistetaan?

Strategian tehtävänä on määrittää se suunta, johon kuljetaan. Meidän suuntamme on selvä: vahvistamme omalla työllämme suomalaista työeläkejärjestelmää ja vaikutamme työeläkevakuuttajien toimintaympäristöön. Käytännön toimintana se tarkoittaa

 • aiempaa vaikuttavampien ja asiantuntevampien lausuntojen ja muiden kannanottojen laatimista,
 • työeläkejärjestelmää koskevien uutisten taustoittamista ja oman viestintämme jatkuvaa monipuolistamista sekä
 • lisääntyvässä määrin myös EU:n tapahtumien seuraamista ja niihin vaikuttamista.

Meille on tärkeää, että vaikuttamisemme tapahtuu nimenomaan työeläkejärjestelmän omista lähtökohdista. Siksi strategian suunnassa pysyminen vaatii meiltä vahvaa ja koko ajan syvenevää asiantuntemusta. Olemme hankkineet sitä uudistamalla organisaatiotamme ja hankkimalla uusia osaajia niihin kohtiin, joissa meillä ei ole aikaisemmin ollut omaa osaamista.

Toimintamme rahoitetaan jäsentemme jäsenmaksuiksi kanavoituvilla työeläkevaroilla, siis viime kädessä jokaisen palkansaajan ja yrittäjän maksamilla työeläkemaksuilla. Meille on siksi ensiarvoisen tärkeää, että toimintamme on vaikuttavaa, kustannustehokasta ja mahdollisimman avointa.

Voit tutustua toimintaamme ja henkilöstöömme tarkemmin verkkosivuillamme www.tela.fi.

Sivua on päivitetty viimeksi 9.1.2013

Puuttuuko jotain?

Puuttuuko listalta mielestäsi jokin kysymys, johon haluaisit vielä vastauksen? Lähetä kysymys meille sähköpostitse osoitteeseen viestinta(at)tela.fi, niin lisäämme sen mukaan.