Työurien pidentäminen on tarpeen erityisesti siksi, että väestö ikääntyy ja suomalaiset elävät aiempaa vanhemmiksi. Väestön vanheneminen ja pidempi elinikä kasvattavat hoivamenoja ja eläkemenoja. Esimerkiksi vuonna 2011 neljää työikäistä kohden oli yksi vanhus. Vuonna 2050 neljää työikäistä kohden ennustetaan olevan jo kaksi vanhusta. Eliniän pitenemistä kuvaa hyvin se, että noin puolet tällä hetkellä syntyvistä tytöistä elää ennusteiden mukaan 100-vuotiaaksi.

62-vuotiaan elinajanodote 1950-2075

Pidemmät työurat vaikuttavat positiivisesti työeläkejärjestelmään. Eläkejärjestelmän kestävyys ei kuitenkaan ole tärkein syy sille, miksi pidemmistä työurista puhutaan. Tarvitsemme pidempiä työuria, koska:

  • Väestö ikääntyy ja elinikä pitenee: yhteiskunta tarvitsee lisää verotuloja hyvinvointipalvelujen rahoittamiseen.
  • Yksittäiselle työntekijälle pidempi työura tarkoittaa parempaa työeläketurvaa: pitkä työura on tulevaisuudessa riittävän eläketurvan kulmakivi.
  • Työurien pidentymisellä on positiivinen vaikutus työeläkejärjestelmän kestävyyteen, mutta se ei yksin ratkaise sitä. Työeläkkeiden rahoituksen kannalta tärkeämpää on työeläkemaksujen ja työeläke-etuuksien tasapaino pitkällä aikavälillä.

Työura- ja eläkeratkaisuja tarvitaan jatkossakin

Tavoitteena eläkkeellesiirtymisiän odotteen nostaminen

Työeläkkeelle siirtyvien keskimääräinen ikä vuonna 2014 oli 60,5 vuotta. Useampi kuin kaksi kolmesta eläkkeelle siirtyvästä lähtee suoraan vanhuuseläkkeelle. Loput jäävät joko työkyvyttömyyseläkkeelle tai eläköityvät työttömyyden seurauksena niin kutsuttuun työttömyysputkeen.

Keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää laskee erityisesti työkyvyttömyyseläkkeiden suuri määrä ja aikainen alkavuus. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien keski-ikä oli vain noin 52,0 vuotta vuonna 2014.

Suomalaisten eläkkeellesiirtymisikä on koko ajan myöhentynyt. Eläkkeellesiirtymisikä on noussut suunnilleen siinä tahdissa, kuin vuoden 2005 työeläkeuudistusta suunniteltaessa arvioitiin. 62,4 vuoden tavoitteeseen pääseminen on silti haasteellista, eikä todennäköisesti tule onnistumaan ilman lisätoimenpiteitä.

Työurien pidentämiseen vaikuttavat monet eri tekijät koko työuran aikana. Toimenpiteitä tarvitaan niin työurien alkuun, keskelle kuin loppuun. Erityisesti tarvitaan parempaa työllisyyttä sekä työkykyä ylläpitäviä toimia. Eläkejärjestelmä on vain yksi keino muiden joukossa.