Suomen työeläkejärjestelmässä lähes kaikki ansiotyö kerryttää eläkettä. Yksittäiselle työntekijälle pidempi työura tarkoittaa siksi parempaa työeläkettä. Pitkä työura on riittävän eläketurvan kulmakivi. Sama koskee yrittäjiä, koska työeläke karttuu myös yrittäjätoiminnan perusteella.

Pidempi työura paikkaa elinaikakertoimen vaikutusta

Jotta työeläkejärjestelmän rahoitus kestäisi eliniän jatkuvan pitenemisen, on eläkejärjestelmässämme käytössä elinaikakerroin. Se pienentää kuukausieläkkeitä eliniän noustessa, mutta toisaalta eläkkeitä myös maksetaan eliniän nousun takia entistä pidempään. Elinaikakerroin vaikutti eläkkeisiin ensimmäistä kertaa vuonna 2010 ja se koskee kaikkia vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneitä.

Suomalaisten eliniän ennusteeseen tulee aina kymmenessä vuodessa pari vuotta lisää. Nyt ennustetaan, että puolet tänä vuonna syntyvistä tytöistä elää 100-vuotiaaksi. Väestöennusteisiin liittyy epävarmuutta, mutta tähän mennessä eliniän pidentymistä on lähes aina aliarvioitu.

Koska elinaikakerroin pienentää tulevia työeläkkeitä, tarvitaan pidempiä työuria paikkaamaan eläketurvan tasoa. Kun osa pitenevästä eliniästä käytetään työntekoon, työeläkkeiden taso pysyy riittävänä elinaikakertoimen vaikutuksesta huolimatta. Tätä edesauttaa se, että järjestelmässämme on joustava vanhuuseläkeikä, 63-68 vuotta. Työskentelystä 63 ikävuoden jälkeen kertyy lisäksi enemmän eläkettä kuin sitä ennen tehdystä työstä.

Elinaikakertoimesta ja sen vaikutuksesta löytyy tarkempaa tietoa Työeläke.fi -sivuilta.

Työllisyys on työeläkejärjestelmän toimivuuden edellytys

Riittävän työeläkkeen paras tae on pitkä työura. Työeläkejärjestelmä takaa työeläkkeen kertymisen kaikesta työstä. Tämä kuitenkin edellyttää muun muassa sitä, että Suomessa on riittävästi työpaikkoja ja että työntekijöiden osaaminen ja työkyky säilyvät mahdollisimman hyvinä läpi koko työuran. Työeläkejärjestelmän toimivuus on siten riippuvainen työstä. Eläkejärjestelmän kannalta onkin tärkeää, että Suomeen syntyy uutta kasvua ja uusia työpaikkoja.

Muun muassa seuraaviin asioihin vaikuttaminen on tärkeää työurien pidentymisen kannalta:

  • Nuoret pääsevät opintoihin nopeasti ja vastavalmistuneille löytyy töitä
  • Ikääntyvät työllistyvät nykyistä paremmin
  • Osaaminen kehittyy läpi koko työuran
  • Työllisyys paranee
  • Työkyvyttömyyseläkkeet vähentyvät ja niiden alkaminen myöhentyy
  • Kenen työkyky on 100 prosenttia? Lisää mahdollisuuksia osittaiseen työhön
  • Työpaikoilla kiinnitetään huomiota työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen
  • Työeläkejärjestelmä kannustaa työnteon jatkamiseen.

Työeläkejärjestelmän mahdollisuudet vaikuttaa näihin ovat rajalliset. Työurien pidentämisen keinoihin tuleekin tarttua kaikkien yhteiskunnan toimijoiden kaikilla eri tasoilla. Kyse on kansallisesta projektista tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseksi.