Annoimme lausunnon EU:n yhtiöoikeuden tulevaisuudesta

09.05.2012

EU:n komissio on järjestänyt avoimen konsultaation EU:n yhtiöoikeuden tulevaisuudesta. Konsultaation pohjana on asiantuntijatyöryhmän raportti (Report of the Reflection Group On the Future of EU Company Law). Raportissa on tarkasteltu EU:n yhtiöoikeuden nykytilaa menneisyyden ja olemassa olevien säädösten pohjalta sekä hahmoteltu mahdollisia kehitystarpeita. Vastasimme oikeusministeriön välittämään konsultaatioon. Yhtiöoikeuden uudistamisissa tulee mielestämme pyrkiä tukemaan yritystaloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä. Koska suomalaiset työeläkelaitokset sijoittavat osan sijoitettavasta varallisuudestaan yritysmarkkinoille suorina ja epäsuorina sijoituksina, on tärkeää että yritystoiminnan edellytykset turvataan jatkossakin.

Mikäli yhtiöoikeutta harmonisoidaan unionin tasolla, on tärkeää että samoja osa-alueita koskevat säädökset kootaan selkeiksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi on erityisen tärkeää, että mikäli institutionaalisille sijoittajille suunnitellaan unionitasolla erityissäädöksiä, huomioidaan valmistelussa erityyppiset institutionaaliset sijoittajat; suomalaisten työeläkelaitosten sijoitustoiminnassa painottuvat mm. pitkäjänteisyys ja turvaavuus, kun taas muilla markkinatoimijoilla voi olla lyhytjänteisempiä ja erityyppisiä painotuksia. Tästä syystä sama säädös ei välttämättä sovellu kaikille yleisesti, vaan ainoastaan tietyille ryhmille tai tietyntyyppisille toimijoille.

Lausunto kokonaisuudessaan:

EU:n komission avoin konsultaatio EU:n yhtiöoikeuden tulevaisuudestapdf, 1 MB