Annoimme lausunnon tuloverolain muuttamisesta

03.10.2012

On hyvä, että omasta tulevasta työeläkkeen suuruudesta ollaan tietoisia ja vanhuusajan toimeentuloon varaudutaan tarvittaessa myös säästämällä.

Annoimme lausunnon Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle hallituksen esityksestä laiksi tuloverolain muuttamisesta (yksilöllisten eläkevakuutusten, ps-sopimusten sekä kollektiivisen lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuus).

Hallituksen esitystuloverolain muuttamisesta sisältäen yksilöllisten eläkevakuutusten, ps-sopimusten sekä kollektiivisen lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuuden, ei koske suoraan lakisääteistä työeläketurvaa, jonka toimeenpanijoita edustamme.
Katsomme, että lakisääteisen työeläkkeen tulee jatkossakin olla ensisijainen vanhuusajan toimeentulon turva. Muu säästäminen, kuten vapaaehtoiset eläkevakuutukset, täydentävät tätä turvaa.

Pidämme esityksen tukemaa tavoitetta eläkkeellesiirtymisiän nostamisesta ja työurien pidentämisestä erittäin tärkeänä.

Pidemmät työurat merkitsevät parempia eläkkeitä, sillä työeläkettä kertyy kaikesta työn tekemisestä ja 63 ikävuoden jälkeen vielä superkarttuman mukaisesti. Siksi ensisijainen keino huolehtia riittävästä eläketurvasta on työurien pidentäminen sekä hyvästä työllisyydestä huolehtiminen. On muistettava myös, että työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevilla on yleensä vain vähän mahdollisuuksia vapaaehtoiseen säästämiseen. Työurien pidentäminen on erittäin tärkeää myös julkisen talouden kestävyyden takia.

Lausunto kokonaisuudessaan:

HE 90/2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta (yksilöllisten eläkevakuutusten, ps-sopimusten sekä kollektiivisen lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuus)