Eläkekassa Oman eläkevastuut siirtymässä Varmalle

12.05.2015

Kuopion seudulla toiminut pienyrittäjien Eläkekassa Oma on ollut viimeiset kolme vuotta selvitystilassa. Selvitystilassa olevan eläkekassan varat eivät enää ole riittäneet kattamaan tulevien eläkkeiden varalle tarvittavaa vastuuvelkaa.

Yksityisalojen työeläkevakuuttajat ovat nyt tehneet sopimuksen Eläkekassa Oman eläkevastuiden siirron edellytyksistä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hoitoon. Lopullinen vastuunsiirto edellyttää vakuutustoiminnan luovuttamista koskevan sopimuksen solmimista.

Kun vastuunsiirto vahvistuu, jo maksussa olevat eläkkeet ja työntekijöiden ansaitsemat eläke-etuudet siirtyvät Varman hoidettavaksi. Sopimus ei vaikuta mitenkään eläkekassasta maksussa olevien eläkkeiden tasoon, työsuhteesta ansaitun tai ansaittavan työeläkkeen euromäärään, karttumisprosenttiin, eläkeikään tai eläkeoikeuteen. Muutoksen on määrä tapahtua vuoden loppuun mennessä.

Vastuunsiirron edellytyksiä koskevan sopimuksen perusteella selvitystilassa olevan Eläkekassa Oman vastuut ja varat siirretään kokonaisuudessaan yhteen työeläkeyhtiöön. Samalla kaikki yksityisalojen työeläkevakuuttajat täydentävät yhteisesti eläkekassan puuttuvat varat. Käytännössä yksityisalojen eläkevakuuttajat maksavat kukin oman osuutensa puuttuvista varoista yhteisten kustannustenjakoperiaatteiden mukaisesti.

Nyt tehdyn sopimuksen ansiosta eläkekassaa ei tarvinnut hakea konkurssiin. Jos eläkekassa olisi tehnyt konkurssin, sen eläkevastuut olisi jaettu muiden alan toimijoiden kesken. Konkurssitilanteessa lopullinen vastuu Oman vastuulla olevista eläkkeistä olisi joka tapauksessa tullut muiden yksityisalojen eläkevakuuttajien kannettavaksi. Konkurssimenettelyn kustannukset olisivat kuitenkin nostaneet kuluja ja se olisi tullut siten kalliimmaksi koko työeläkejärjestelmän kannalta.

Suomalaisessa työeläkejärjestelmässä on yhteisvastuun periaate, jota myös Eläkekassa Omasta tehty sopimus noudattaa. Sen mukaan muut yksityisalojen eläkevakuuttajat kantavat vastuun ongelmatilanteessa, jos yksi toimija joutuu taloudellisiin vaikeuksiin.

Lisätietoja: Kysymyksiä ja vastauksia Eläkekassa Oman eläkevastuiden siirtoon liittyen