Euroopan komission suositukset Suomelle: eläkeikää korotettava kasvaneen elinajanodotteen mukaisesti

12.06.2012

Euroopan komissio on antanut EU-maille talouskasvua ja työllisyyttä koskevat maakohtaiset suositukset. Suomen kohdalla suosituksia oli yhteensä viisi, jossa käsiteltiin niin:

  • julkisen talouden rahoitusasemaa
  • hallintouudistuksia
  • työmarkkinatoimenpiteitä
  • kilpailun lisäämistä tuote- ja palvelumarkkinoilla kuin
  • yritysrakenteen monipuolistamista.

Työeläkejärjestelmään liittyen komissio suosittaa, että Suomi toteuttaa toimenpiteitä lakisääteisen eläkeiän korottamiseksi kasvaneen elinajanodotteen mukaisesti. Lisäksi komissio suosittaa lisätoimia ikääntyneiden työntekijöiden työllisyysasteen nostamiseksi, myös vähentämällä kanavia, joiden kautta voi siirtyä varhain pois työelämästä.

Julkisen talouden osalta suosituksissa mainitaan, että Suomen tulisi jatkaa väestön ikääntymiseen liittyvän kestävyysvajeen suuruuden vuotuisten arviointien tekemistä. Lisäksi Suomen tulisi sopeuttaa julkisia tuloja ja menoja pitkäaikaisten tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Komission antamat suositukset perustuvat Suomen komissiolle toimittamaan vuosia 2012-2015 koskevaan vakausohjelmaan sekä Suomen vuoden 2012 kansalliseen uudistusohjelmaan, jotka komissio on arvioinut. Komissio totesi perusteellisessa tarkastelussaan, että Suomessa on ulkoinen epätasapaino, mutta se ei ole liiallinen. Julkisen talouden ennusteiden perustana oleva makrotalouden skenaario on vuosien 2012-2013 osalta todettu uskottavaksi ja ohjelman mukaisen BKT:n kasvun vastaavan komission keväistä talousennustetta. Myös vuosien 2014 ja 2015 osalta esitetyt ennusteet on koettu realistisiksi.

Eläkepolitiikka kuuluu jäsenvaltion oman toimivallan piiriin

EU valvoo ja ohjaa jäsenvaltioiden kansallista taloudenpitoa monin eri tavoin. Tarpeen mukaan se voi käyttää myös sanktioita, jos sovituissa julkisen talouden raameissa ei pysytä. Suomi on euromaana sitoutunut talouden koordinaatioon, joka todennäköisesti vielä tiukkenee jatkossa.

Niin kauan kuin Suomi pysyy julkisen taloudelle sovituissa rakenteellisen alijäämän tavoitteissa, eivät komission vuotuiset maakohtaiset suosituksetkaan velvoita esimerkiksi muuttamaan vanhuuseläkeikää tällä perusteella. Eläkepolitiikka kuuluu jokaisen jäsenvaltion oman toimivallan piiriin.

Valtiovalta ja työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet nostamaan 25-vuotiaan eläkkeellesiirtymisiän odotteen 62,4 vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on nostaa todellista eläkkeellesiirtymisikää, joka edellyttää muun muassa työkyvyttömyyden vuoksi varhaisen työstä poistumisen vähentämistä.

Maakohtaiset suositukset löytyvät Euroopan komission Suomen edustuston verkkosivuilta. Samalta sivulta löytyy myös luonnos Suomea koskevaksi perusteelliseksi tarkasteluksi.

Aihetta käsitellään myös TELAmies –blogissa: Unionin kokoinen tarkkailuluokka.