Euroopan neuvoston ja parlamentin asetus lyhyeksi myynnin rajoittamisesta

29.05.2012

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston esityksestä Finanssivalvonnasta annetun lain 878/2008 muuttamiseksi. Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 236/2012 lyhyeksi myynnin rajoittamisesta ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä. Asetuksella yhtenäistetään unionin jäsenmaiden valvontakeinoja ja –valtuuksia arvopapereiden tai vastaavien instrumenttien lyhyeksi myynnille (niin kutsuttu shorttaus).

Tavallisimmin lyhyeksi myynti tapahtuu julkisessa arvopaperipörssissä listatuilla osakkeilla, mutta muitakin varallisuusinstrumentteja voidaan myydä lyhyeksi. Unionin jäsenmaiden toimintavaltuuksien yhtenäistäminen on tärkeää muun muassa markkinakilpailun välttämiseksi. Mikäli jäsenmaiden valvontaviranomaisten valtuudet ja käytännöt poikkeaisivat merkittävästi toisistaan, voisi tämä aiheuttaa markkinapaikkakilpailua; markkinatoimijat hakeutuisivat keveimmin säännellylle kauppapaikalle.

Lyhyeksi myynti

Lyhyeksi myynti voi hallitussa mittakaavassa tehostaa markkinoiden ja kauppapaikkojen likviditeettiä sekä hinnanmuodostusta. Mikäli lyhyeksi myyntiä harjoitetaan massiivisesti ja spekulatiivisesti, voi toiminta kuitenkin voimistaa markkinaliikkeitä hallitsemattomalla tavalla sekä aiheuttaa pahimmillaan markkinahäiriöitä. Etenkin jos yksittäinen arvopaperi tai varallisuusinstrumentti on alenevan hintakehitysspekulaation kohteena, voi oletuksesta muodostua itseään toteuttavien toimenpiteiden sarja, kun yhä useampi toimija saattaa olettaa että instrumentissa on laskupainetta ja myydä, mikäli ei halua (presumoitua) korkeampaa riskiasemaa.

Asetuksen täyttöönpanosta

Asetuksen täytäntöönpanossa annetaan Finanssivalvonnalle valtuudet rajoittaa päätöksellä lyhyeksi myyntiä asetuksen 20 ja 21 artiklan määräämällä tavalla. Fivan tulisi kuitenkin pyytää asiasta Valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin lausunnot, mikäli asian kiireellisyydestä ei johdu muuta. Rajoituspäätöksissä tulisi kuitenkin huomioida perustuslain 15 §:n määräys omaisuuden suojasta, mikäli rajoitus kohdistetaan myös luonnollisiin henkilöihin. Poikkeuksista perustuslain säännöksiin tulisi säätää lailla ja niiden tulisi tarkoin rajattuja sekä tilapäisiä.

Lisäksi asetuksen soveltamisessa tulisi huomioida, että mikäli asetuksen määräämällä tavalla tiettyjen raja-arvojen ylittäviä positioita ryhdytään julkistamaan julkisessa menettelyssä, voi tämä seikka voimistaa tai lisätä markkinoiden hintamuutoksia, kun kaikki markkinatoimijat saavat tietoonsa merkittävimmät myynti- tai ostopositiot.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttaminen / Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) n:o 236/2012pdf, 1 MB