Finanssivalvonnan kuulemistilaisuus

20.04.2012

Osallistuimme Finanssivalvonnan johtokunnan järjestämään kuulemistilaisuuteen finanssimarkkinoilla toimiville edustajille 19.4.2012. Finanssivalvonta keräsi tilaisuuden avulla palautetta omasta toiminnastaan ja sen painopisteistä.

Kiitoksia ja kehittämisen paikkoja

Annoimme Fivalle kiittävää palautetta siitä, että sen työeläkeala-osaaminen on vahvistunut. Se näkyy muun muassa valvottavien taloudellista tilaa ja riskejä koskevissa katsauksissa. Niiden työeläkealaa koskevat osat ovat olleet selkeitä ja analyyttisiä ja olennaiset asiat oivaltavasti esiin tuovia.

Kiitimme Fivaa myös siitä, että lausuntokierroksilla annettuun palautteeseen on suhtauduttu vakavasti.

Paraskin toiminta kaipaa kuitenkin kehittämistä. Kehittämisen paikkoja on mielestämme edelleen suomalaisen työeläkejärjestelmän erityispiirteisiin liittyvässä osaamisessa.

Työeläkeyhtiöiden toiminnan tarkoitus ja työmarkkinaosapuolten lakiin perustuva osallisuus niiden hallinnossa ovat työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lain kovaa ydintä. Siihen kuuluvat myös monet työeläkevakuutusyhtiöiden keskinäisyydestä johtuvat seikat. Ne tulee mielestämme ottaa huomioon Fivan kannanotoissa ja sen ohje- ja määräyskokoelman eri osissa.

Työeläkejärjestelmän toimijat ovat keskenään hyvin erilaisia. Siksi Fivan ohjeissa ja määräyksissä tulee mielestämme soveltaa myös suhteellisuusperiaatetta.

Viestinnän ja vuoropuhelun aiheita

Nostimme kuulemisessa esiin myös alallemme tärkeitä viestintään ja vuoropuheluun liittyviä asioita. Niihin kuului mm. toivomus Fivan tekemien stressitestien ja tarkastustulosten julkisuuden lisäämisestä.

Vuoropuhelu valvojan kanssa on mielestämme toteutunut hyvin työeläkelaitosten vakavaraisuuden sääntelyn kehittämisessä. Toivomme, että Fivan valvontatyöstä saamat kokemukset ja havainnot välittyvät lainvalmistelutyöhön myös tänä vuonna käynnistyvässä säätiö- ja kassalainsäädännön kokonaisuudistuksessa sekä STM:n jo käynnistämässä työeläkelaitosten hallintosäännösten kehittämiseen liittyvässä hankkeessa.

Toivomme, että valvojan ja finanssialan toimijoiden välinen vuoropuhelu vahvistuu myös eurooppalaisen valvontajärjestelmän kautta tulevaan sääntelyyn vaikuttamisessa. Mielestämme tavoitteeksi tulee asettaa se, että alan tiedonsaanti- ja vaikuttamismahdollisuudet saadaan ajan myötä yhtä jouheviksi ja jokapäiväisiksi kuin ne ovat muussa EU-lainsäädäntöön liittyvässä kansallisessa kannanmuodostuksessa.

Meitä edusti kuulemistilaisuudessa toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.