Kasvun ja työllisyyden tukemiseksi velkojien asemaa yrityssaneerauksissa syytä vahvistaa

27.01.2017

Valtiovarainministeriön alainen asiantuntijatyöryhmä ehdottaa joukkolainamarkkinoiden kehittämistä, jotta varmistetaan yritysten mahdollisuudet kasvaa, työllistää ja jatkaa toimintaansa. Työryhmän ehdotuksen mukaan joukkolainoja pitäisi voida muuttaa yrityssaneerauksen yhteydessä osakkeiksi ilman osakkeenomistajien suostumusta. Velkoja siis vaihtaisi velkaansa osakepääomaksi. Tämä mahdollisuus niin sanottuun velkakonversioon todennäköisesti vähentäisi velkojien halua hakea yrityksiä konkurssiin. Työeläkealan näkökulmasta muutos olisi kannatettava, koska se kohtelisi velkasijoittajaa oikeudenmukaisella tavalla suhteessa osakepääomanhaltijaan.

- Velkakonversio hyödyttäisi pitkällä tähtäimellä kaikkia velkapääomamarkkinoilla toimivia tahoja, myös siis työeläkevakuuttajia. Velkakonversion sisällyttäminen suomalaiseen lainsäädäntöön lisäisi velkojansuojaa ja parantaisi lainarahan hinnoittelua, toteaa lakimiehemme Jouni Herkama.

Nykyisen lainsäädännön mukaan yrityksen osakkeenomistajien tulee antaa suostumuksensa sille, että esimerkiksi joukkolainoja muutettaisiin osakkeiksi osana yrityssaneerausta. Tämä nähdään keskeisimpänä esteenä joukkolainamarkkinoiden kehittymiselle erityisesti institutionaalisten sijoittajien näkökulmasta.

- Velkakonversio myös korjaisi yrityssaneerauslaissa vallitsevan virheen maksunsaantijärjestyksessä. Kansainvälisesti katsoen on poikkeuksellista, että vain velkojien saatavia saneerataan samalla, kun osakkeenomistajan osuus jää koskemattomaksi, Herkama huomauttaa.

- Velkakonversio voisi näin ollen lisätä suomalaisten joukkolainamarkkinoiden kiinnostavuutta ulkomaisten sijoittajien silmissä. Tämä olisi tärkeää suomalaisten yritysten kasvumahdollisuuksille, Herkama jatkaa.

Valtiovarainministeriö tiedotti työryhmän tekemästä velkakonversioon liittyvästä ehdotuksesta tänään. Ehdotus ei ollut yksimielinen, vaan siihen jätettiin työryhmässä kolme eriävää mielipidettä. Olemme Telana osallistuneet työryhmän työskentelyyn, ja kannatimme omasta puolestamme velkakonversion käyttöönottoa.

Työryhmältä ehdotuksia myös joukkolainanhaltijoiden oikeuksiin

Työryhmän pääasiallisena tehtävänä oli kehittää joukkolainamarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä luonnostelemalla joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskeva laki perusteluineen. Työryhmä valmisteli ehdotuksen, joka selkeyttäisi joukkolainanhaltijoiden edustajien toimintaoikeuksia. Ehdotuksesta järjestettiin kuulemiskierros viime syksynä, ja ehdotusta on nyt jatkojalostettu lausuntopalautteiden pohjalta.

Joukkolainanhaltijoiden edustajalla tarkoitetaan yritystä, joka edustaa sijoittajia rahoitusta hakevien yritysten suuntaan. Uuden lainsäädännön tavoitteena olisi tehostaa joukkolainamarkkinoiden toimintaa, parantaa yritysrahoituksen edellytyksiä sekä lisätä sijoittajansuojaa säätämällä edustajan toiminnalle selkeä lainsäädäntökehikko.

Joukkolainanhaltijoiden edustajista ei säädellä EU-tasolla. Kyseessä on kansallinen hanke, joka on myös hallituksen kärkihankkeiden toimenpidelistalla.

Työryhmä ehdottaa, että hallitus antaisi asiaan liittyvän lakiesityksen eduskunnalle toukokuussa ja laki tulisi voimaan ensi syksynä. Valtiovarainministeriö on tänään lähettänyt työryhmän ehdotukset lausuntakierrokselle.

Lisätietoja:

Valtiovarainministeriön tiedote 27.1.2017: Asiantuntijat: Joukkolainamarkkinoiden kehittäminen tukisi kasvua ja työllisyyttä

Valtiovarainministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia joukkolainamarkkinoista ja joukkolainanhaltijoiden edustajasta

Aiheeseen liittyvät, aiemmin antamamme lausunnot:

Joukkolainanhaltijoiden edustaja

Komission direktiiviehdotus maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinnista