Kauppalehdessä käsiteltiin arvioitamme FATCA-lainsäädännöstä

23.05.2012

Kauppalehdessä käsiteltiin 21.5 arvioitamme Yhdysvaltain Internal Revenue Service (IRS)– veroviranomaisen valmistelemasta ns. FATCA – lainsäädännöstä (Foreign Account Compliance Tax Act) sekä sen vaikutuksesta suomalaisiin eläkelaitoksiin ja -yhtiöihin. FATCA on osa laajempaa Yhdysvaltain verolainsäädännön uudistusta.

Olemme lausuneet lakikokonaisuudesta IRS:lle sekä Suomen valtiovarainministeriölle, jotta Suomen eläkeyhtiöiden ja laitosten asema ja luonne huomioitaisiin mahdollisimman kattavasti uudessa säännöstössä.

FATCA - säädöstön tavoitteena on muun muassa ehkäistä ja vähentää yhdysvaltalaisten tahojen ulkomaille sijoittuvaa verosuunnittelua tai varojen ja voittojen kulkeutumista IRS:n verotusoikeuden ulkopuolelle. Tästä syystä yksi konkreettinen tavoite on yhdysvaltalaisten tahojen ulkomaisten omistusten ja sijoitusten mahdollisimman yksityiskohtainen selvittäminen.

FATCA tulee tästä syystä vaikuttamaan myös ulkomaisten, esimerkiksi eurooppalaisten, luotto-, vakuutus- ja rahoituslaitosten toimintaan, koska tietoja tullaan keräämään myös näiltä tahoilta. Nämä toimijat tunnetaan säännöstössä nimikkeellä foreign financial institution (ulkomainen rahoitusinstituutio).

Edelleen säännöstöön sisältyy määräys tai uhka Yhdysvalloista maksetuille ja lopulliselta saajataholtaan selvittämättömille varain- tai voitonsiirroille määrättävästä 30 prosentin lähdeverosta. Siksi ulkomaisten luotto-, rahoitus- ja vakuutuslaitosten Yhdysvalloista saamista tulonsiirroista peritään 30 prosentin lähdevero, mikäli saaja ei noudata FATCA – säännöstön raportointivelvollisuuksia tai kuulu joihinkin verosta vapautettujen luokkaan.

Suomalaiset eläkelaitokset ja -yhtiöt ovat sijoittaneet sijoitusvarallisuudesta osan Yhdysvaltain markkinoille, joille sijoituksille tyypillisesti kertyy tuottoa, voitonjakoa, osinkoa tai muita tulonsiirtoja. Koska eläkelaitokset ja -yhtiöt kuitenkin ovat jo verovelvollisia Suomessa, on riskinä että 30 prosentin lähdevero jää rasittamaan sijoitusvarallisuuden tuottoa sekä luo uuden verorasitteen, jota ei myöskään välttämättä voi hyvittää kansainvälisen verosopimuksen (Suomen ja Yhdysvaltain välinen) määräysten nojalla.

Tavoitteemme on, että eläkeyhtiöidemme ja -laitostemme asema huomioidaan FATCA – säännöstön soveltamisessa ja implementoinnissa. IRS:lle ja Valtiovarainministeriölle toimittamamme lausunnot ja muistiot on laadittu tästä lähtökohdasta. Pyrkimyksenämme on saada IRS tiedostamaan suomalaisten eläkelaitosten asema suomalaisen eläkejärjestelmän piirissä toimivina lakisääteisinä eläkevakuuttajina, jotka eivät harjoita kaupallista varojenhallintaa tai liikepankkitoimintaa taikka muutakaan sellaista toimintaa, joka mahdollistaisi yhdysvaltalaisten tahojen verosuunnittelua, vaan toimivat osana sosiaaliturvaa ja eläkejärjestelmää.

Englanninkielinen IRS:lle toimittamamme lausunto:

Foreign Account Compliance Tax Act/classification of certain entities under the proposed regulationpdf, 107 kB