Maahanmuuttajien asema työmarkkinoilla parantunut, kertoo tuore tutkimus

14.09.2016

Maahanmuuttajien asema Suomen työmarkkinoilla on parantunut merkittävästi 1990-luvulta. Tämä käy ilmi Pellervon Taloustutkimuksen toteuttamasta tuoreesta tutkimuksesta, jossa tarkastellaan eri vuosina Suomeen muuttaneiden ulkomaan kansalaisten työurien ja ansioiden kehitystä maassa oleskelun aikana. Tutkimus perustuu Eläketurvakeskuksen ja Tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin. Tutkimuksen ohjausryhmän jäsenenä toimi myös johtava ekonomistimme Reijo Vanne.

- Tässä tutkimuksessa on ensimmäistä kertaa seurattu useiden vuosien ajan maahanmuuttajien työmarkkina-aseman kehittymistä. Tuloksilla on muilla tiedoilla täydennettynä merkitystä myös työeläkkeiden pitkän aikavälin rahoituslaskelmien tarkentamisessa, kertoo Vanne.

Tutkimustulosten mukaan maahanmuuttajat ovat työllisinä keskimäärin 40 prosenttia maassaoloajastaan. Työllinen aika eroaa kuitenkin selkeästi sukupuolen, ikäluokan, muuttoajankohdan ja maaryhmien kesken. Maahanmuuttajien työurat jäävät valtaväestön työuria lyhyemmiksi ja ansiot pienemmiksi.

- Näin ollen myös Suomessa kertynyt työeläke näyttää jäävän maahanmuuttajilla suhteellisen pieneksi. Työeläke kertyy maahanmuuttajille samoin kuin suomalaisillekin työntekijöille, eli työtä tekemällä ja työeläkemaksuja maksamalla, Vanne toteaa.

Maahanmuuttajaväestön kasvaessa maahanmuuttajien sijoittuminen työelämään sekä heidän työurien ja ansioiden kehitys vaikuttavat kuitenkin yhä enemmän koko talouden tilaan – myös eläkejärjestelmän näkökulmasta.

- Tutkimuksen tarkoituksena ei ollut selvittää maahanmuuton merkitystä työeläkkeiden rahoituksessa. Työllisten määrän kasvu – ovatpa työllistyneet maahanmuuttajia tai valtaväestöä – kuitenkin edistää nykyisen ikärakenteen vallitessa työeläkkeiden rahoitustasapainoa, Vanne huomauttaa.

Lisätietoja:

Eläketurvakeskuksen tiedote: Maahanmuuttajaryhmien työurissa suuria eroja

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2016: Maahanmuuttajat työmarkkinoilla: tutkimus eri vuosina Suomeen muuttaneiden työurista