Merimiesten eläkeikä yhtenäiseksi muiden eläkejärjestelmien kanssa

27.06.2014

Merimieseläkejärjestelmää kehittävä työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja luovuttanut ehdotuksensa sosiaali- ja terveysministeriölle. Merimieseläkejärjestelmän eläke-etuuksien ja rahoituksen tulisi jatkossa vastata nykyistä paremmin yleistä työeläkejärjestelmää. Eläkeikää ja eläkkeen karttumista koskevat muutokset vähentäisivät pitkällä tähtäimellä merimieseläkemenoja. Merimieseläkejärjestelmän muutoksia on kuitenkin tarkasteltava kokonaisuutena yhdessä verotuksen ja merenkulun muiden tukijärjestelmien kanssa, jotta suomalaisen merenkulun kilpailukyky säilyy.

Eläkeikä yhtenäiseksi muiden alojen kanssa

Työryhmän mukaan merenkulkijoiden alennetuista eläkeikäjärjestelyistä tulisi luopua siirtymäajan jälkeen ja siirtyä samaan eläkeikään kuin muillakin aloilla. Suurimmalla osalla merenkulkijoista eläkeikä on jo nyt 63-68 vuotta, joten eläkeiän muutos koskisi käytännössä noin kymmentä prosenttia tällä hetkellä työssä olevista merenkulkijoista. Eläkeiän yhtenäistäminen tarkoittaisi samalla sitä, että alempiin eläkeikiin liittyvistä korkeammista karttumaprosenteista luovuttaisiin. Lisäksi merenkulkijoiden maksama työeläkevakuutusmaksu laskisi yleisen työeläkejärjestelmän tasolle.

Työryhmä ehdottaa, että myös merimieseläkejärjestelmässä otettaisiin käyttöön työnantajan työkyvyttömyysomavastuumalli. Malli kannustaa työnantajia huolehtimaan työntekijöiden työkyvystä, koska alhainen alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä vähentää vakuutusmaksua.

Rahoitus lähemmäksi yleistä mallia

Valtio rahoittaa tällä hetkellä 33,3 prosenttia merimiesten eläkkeistä. Rahoitus poikkeaa yleisen työeläkejärjestelmän rahoituksesta, joka koostuu lähes täysin työntekijöiden ja työnantajien eläkemaksuista. Työryhmä laskisi valtion maksuosuutta merimieseläkkeissä vähitellen nykyisestä 33,3 prosentista 29 prosenttiin.

Työryhmä ehdottaa, että muutokset toteutettaisiin vuoden 2016 alusta, mutta eläkeikää koskevat muutokset tulisivat kuitenkin voimaan vasta vuonna 2021.

Työryhmässä olivat edustettuina Merimieseläkekassa, Suomen Varustamot, Suomen Konepäällystöliitto, Suomen Laivanpäällystöliitto, Suomen Merimies-Unioni, Eläketurvakeskus, sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö. Työryhmä oli ehdotuksistaan yksimielinen.

Muualla verkossa:

Merimieseläkekassan uutinen aiheesta

MEL-eläkeuudistus sivustolla voit seurata eläkeuudistuksen etenemistä

Sosiaali- ja terveysministeriön uutinen:
Työryhmä: Merimiesten eläkeikä yhtenäiseksi muiden eläkejärjestelmien kanssa

STM:n raportteja ja muistioita 2014:29: Merimieseläkejärjestelmän mukaisia etuuksia ja rahoitusta kehittävän työryhmän muistio