Suomalaisen työeläkevakuuttamisen erityispiirteet huomioitava TTIP-sopimusneuvotteluissa

11.04.2016

Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus eli TTIP tarkoittaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä vapaakauppasopimusta, johon liittyviä neuvotteluja on käyty heinäkuusta 2013 lähtien. Asiaa käsitellään parhaillaan myös Suomen eduskunnassa, ja tähän käsittelyyn liittyen olemme toimittaneet oman lausuntomme asiasta sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Kiinnitimme lausunnossamme huomiota erityisesti siihen, että sopimuksessa tulee huomioida suomalaisen työeläkevakuuttamisen erityispiirteet.

- Työeläkevakuutustoiminta perustuu työeläkevakuuttajista säädettyihin kansallisiin lakeihin. Meillä Suomessa yksityisalojen työeläkevakuuttaminen on yhdistelmä lakisääteistä sosiaalivakuutusta ja keskinäistä kilpailua. Työeläkevakuutusyhtiömme on lain mukaan erotettu selkeästi muista, puhtaaseen markkinakilpailuun osallistuvista ja voittoa tuottavista osake- ja vakuutusyhtiöistä. Niiden tehtävänä on huolehtia yksinomaan lakisääteisestä työeläketurvasta, huomauttaa erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen.

TTIP-sopimuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on vähentää sellaisia taloudellisen toiminnan esteitä, jotka liittyvät esimerkiksi erilaisten palveluiden rajat ylittävään kauppaan. Esillä on ollut malli, jossa julkiset palvelut rajattaisiin pois sopimuksen soveltamisalasta riippumatta niiden tuottajasta. Julkisia palveluita eivät kuitenkaan sopimusluonnoksen mukaan määritelmällisesti olisi ne palvelut, joita tarjotaan ”kaupallisin perustein tai kilpailtaessa yhden tai useamman taloudellisen toimijan osalta”.

Ulkoministeriön asiasta tekemän tulkinnan mukaan työeläkeyhtiöt olisivat TTIP-sopimuksen piirissä, vaikka ne hoitavatkin meillä ainoastaan lakisääteistä sosiaaliturvaa.

- Tästä syytä Suomen työeläkeyhtiöiden asema on määriteltävä mahdollisimman tarkasti sopimuksen rahoitus- ja vakuutusyhtiöitä koskevissa osioissa sekä liitteissä viittaamalla niitä koskevaan kotimaan lainsäädäntöön. Näin on menetelty aiemmissakin kauppasopimuksissa, joissa Suomi on ollut osallisena, Pelkonen korostaa.

Työeläkeyhtiöiden nykyinen asema turvattava

Lakisääteistä työeläkevakuutustoimintaa tulee jatkossakin voida harjoittaa vain toimilupamenettelyn kautta Suomeen perustetussa työeläkeyhtiössä sekä kansallisen lainsäädännön ja Finanssivalvonnan alaisuudessa.

- Edellä mainittu menettely on tärkeää lakisääteisen työeläkevakuutuksemme sosiaaliturvaluonteen sekä työeläkkeiden rahoittamiseen ja turvaamiseen liittyvän merkittävän kansallisen intressin vuoksi, Pelkonen painottaa.

Sijoittautumista ja markkinoillepääsyä yksityisen sektorin työeläkevakuutuskenttään on vaikea estää kokonaan. Sijoittautumisvapaus toteutuu siksi myös EU-liittymissopimuksessa ja aiempien vapaakauppasopimusten traditiossa.

- Kohdemaan lainsäädäntöä on kuitenkin noudatettava, mikä tarkoittaa työelävakuutusyhtiöistä säädetyn lain seuraamista ja muita työeläkevakuuttamiseen liittyviä kansallisia sääntöjä. Rajat ylittävän toiminnan estämisen kannalta on edelleen oleellista, että markkinoillepääsyn ehtona edellytetään Suomeen perustettavaa työeläkevakuutusyhtiötä, Pelkonen toteaa.